Kapitel 1 – Inledning till samråd för vattenförekomster påverkade av vattenkraft

Alla anläggningar för vattenkraftsproduktion ska omprövas för att få moderna miljövillkor. Enligt den nationella planen för moderna miljövillkor för vattenkraften (NAP), som beslutades av regeringen i juni 2020 (Regeringen, 2020), ska omprövningarna för de verksamheter som har anmält sig till planen genomföras successivt under perioden 2022–2039 med början den 1 februari 2022.

Höstdag med vy över vattenkraftverk

1.1 Samråd för områden som påverkas av vattenkraft

Prövningarna av vattenkraftens miljövillkor ska leda till största möjliga nytta för vattenmiljön och till en nationell effektiv tillgång till el från vattenkraft. NAP är vägledande för vattenmyndigheternas arbete med kvalitetskrav. Det framgår av:

  • 11 kap. 28 § miljöbalken,
  • 25 och 26 §§ förordningen (1998:1388) om vattenverksamheter, och
  • 4 kap. 1 § Havs- och vattenmyndighetens föreskrift (HVMFS 2019:25) om klassificering och miljökvalitetsnormer för ytvatten.

Vattenmyndigheternas arbete med kvalitetskrav enligt vattenförvaltningsförordningen (2004:660) ska bedrivas i den prioriteringsordning som behövs för att genomföra NAP under perioden 2022–2039. Tidsplanen för detta arbete skiljer sig från arbetet med övriga miljökvalitetsnormer för vatten. Samråd om miljökvalitetsnormer för både kraftigt modifierade och naturliga vattenförekomster med påverkan av vattenkraft hålls därför i den senare delen av samrådsperioden för hela vattenförvaltningsarbetet, mellan den 1 mars och den 30 april 2021.

Denna del av samrådet har fokus på cirka 1 300 vattenförekomster med påverkan från vattenkraft som enligt NAP ska prövas under perioden 2022–2024 (se Bilaga C-G). Vattenförekomsterna är fördelade på ett 70-tal prövningsgrupper. Fem av de nu aktuella avrinningsområdena anges i NAP som särskilt viktiga för reglerförmågan i Sverige, nämligen Rickleån, Moälven, Ljungan, Dalälven och Gullspångsälven. I dessa fem avrinningsområden finns sammanlagt 638 vattenförekomster som påverkas av vattenkraftsverksamheter som ska prövas under perioden 2022–2024.

Mer om miljökvalitetsnormer

Innehållet förutsätter att läsaren har grundläggande kunskap om miljökvalitetsnormer för vatten. Du hittar mer information om miljökvalitetsnormer på vattenmyndigheterna.se och i skriften Verktyg för bättre vatten (Vattenmyndigheterna, 2019a) som du kan beställa via webbplatsen.

Innehåll i samrådsmaterialet

Samrådet omfattar förslag till miljökvalitetsnormer för de berörda vattenförekomsterna, och förslag till utpekanden av några av dessa vattenförekomster som kraftigt modifierade. Det här samrådsmaterialet beskriver också bakgrunden till förslagen och de principer och avvägningar som ligger till grund för normsättningen. I det komplexa arbetet med att ta fram normförslag har vattenmyndigheterna så långt som möjligt följt befintliga vägledningar och riktlinjer och beaktat allt underlag som vi har haft tillgång till. Samrådet ger oss goda möjligheter att få in ytterligare underlag och synpunkter.

Kapitel 2 visar hur vattenkraftens påverkan på ekosystemen ska bedömas enligt EU:s indelning i påverkanstyper.

Kapitel 3 beskriver principer för åtgärdsanalys, det vill säga i vilken utsträckning vi bedömer att åtgärder kan mildra påverkan på vattenmiljön.

Kapitel 4 redovisar riktlinjer för normsättningen och på vilka grunder vi har tillämpat undantag och pekat ut kraftigt modifierade vatten.

Bilaga A beskriver metoder för att:

  1. bestämma vad som ska anses vara väsentligt ändrad fysisk karaktär,
  2. beräkna åtgärders produktionspåverkan och
  3. beräkna samhällsekonomisk analys för föreslagna åtgärder.

Bilaga B presenterar övergripande statistik över vattenförekomster som är påverkade av vattenkraft, med antal undantag och kraftigt modifierade vattenförekomster totalt sett.

Bilaga C-G innehåller en förteckning över de vattenförekomster som ingår i detta samråd och vattenmyndigheternas förslag till miljökvalitetsnormer för dessa. Förteckningen omfattar de vattenförekomster som har vattenkraftspåverkan och som ska prövas enligt NAP under perioden 2022–2024.

Kontakt