Samrådsmaterial för miljökvalitetsnormer för vatten som påverkas av vattenkraft

Alla anläggningar för vattenkraftsproduktion ska omprövas för att få moderna miljövillkor. Enligt den nationella planen för moderna miljövillkor för vattenkraften (NAP) som beslutades av regeringen i juni 2020 ska omprövningarna påbörjas den 1 februari 2022.

Det här samrådsmaterialet presenterar vattenmyndigheternas förslag till beslut om miljökvalitetsnormer för de vattenförekomster som är påverkade av vattenkraft som ska omprövas under perioden 2022–2024. I det komplexa arbetet med att ta fram normförslag har vattenmyndigheterna så långt som möjligt följt befintliga vägledningar och riktlinjer och beaktat allt underlag som vi har haft tillgång till. Samrådet ger oss goda möjligheter att få in ytterligare underlag och synpunkter.

Samrådshandling

Sammanfattning

Utgångspunkten är att en vattenförekomst ska uppnå god vattenstatus. Under vissa särskilda förutsättningar kan en vattenförekomst förklaras som kraftigt modifierad. Både naturliga och kraftigt modifierade vatten kan få undantag i form av mindre strängt krav om kriterierna för detta är uppfyllda. I dessa fall gäller en anpassad miljökvalitetsnorm för vattenförekomsten. Om en vattenförekomst omfattas av krav till följd av andra EU-direktiv än vattendirektivet, till exempel art- och habitatdirektivet (Natura 2000), så gäller det strängaste kravet.

Vattenmyndigheterna föreslår nu att vissa vattenförekomster i Ljungans, Moälvens och Rickleåns huvudavrinningsområden förklaras som kraftigt modifierade och/eller får mindre stränga krav. Dessa huvudavrinningsområden innehåller vattenkraftsanläggningar som är utpekade som särskilt viktiga för sin reglerförmåga, så kallade klass 1-anläggningar. Det gör att det behövs anpassade kvalitetskrav för dessa vattenförekomster för att undvika en betydande negativ påverkan på energiförsörjningen.

Vi föreslår att övriga vattenförekomster som berörs av det här samrådet klassas som naturliga vatten och att mindre stränga krav på grund av påverkan från vattenkraft inte tillämpas för dessa. I dagsläget visar inte underlaget att kriterierna för kraftigt modifierade vatten eller mindre stränga krav är uppfyllda. Men vi ser samrådet som en möjlighet att få in kompletterande underlag i de här delarna. Vi har till exempel hittills inte haft några underlag som visar vattenkraftens betydelse för elberedskapen på lokal och regional nivå. För vissa vattenförekomster i Dalälvens, Gullspångsälvens och Moälvens huvudavrinningsområden finns det också behov av ytterligare underlag och utredningar för att kunna precisera kraven för Natura 2000 och bedöma hur dessa påverkar miljökvalitetsnormerna och behoven av åtgärder vid de berörda verksamheterna i avrinningsområdet.

En del vattenförekomster, som vattenmyndigheterna tidigare har bedömt som kraftigt modifierade, föreslår vi nu ska klassas som naturliga eftersom vi inte längre bedömer att de har en väsentligt ändrad fysisk karaktär. Detta beror på att bedömningen nu innefattar både hydrologiska och morfologiska förhållanden. Tidigare ingick bara hydrologiska förhållanden i bedömningen, och den var då mer övergripande.

Metodbeskrivningar och manualer

Kontakt