Bilagor till samrådsmaterialet

Här hittar du bilagor till samrådet om vattenkraftspåverkade vatten. Bilagorna innehåller fördjupad information om metoder, övergripande statistik och en stor tabell per vattendistrikt där alla vattenförekomster finns med som berörs av samrådet 1 mars-30 april.

Bilaga A

Bilagan beskriver de olika metoder som ligger till grund för normsättning och tillämpning av undantag såsom metod för bedömning av förändrad fysisk karaktär, metod för beräkning av produktionsbortfall samt samhällsekonomiska beräkningar

Bilaga A – MetoderPDF

Korrigerade värden för tabell 2

Bilaga B

I bilagan finns en samlad översikt över ekologisk potential för kraftigt modifierade vatten, förslag på miljökvalitetsnormer för vattenförekomster som är påverkade av vattenkraft, med antal undantag och kraftigt modifierade vattenförekomster presenterade i tabeller.

Bilaga B – Övergripande statistikPDF

Bilaga C-G

I bilagorna listas de vattenförekomster som har påverkan från vattenkraft som ska prövas enligt NAP år 2022–2024 och förslag på normer.

Bilaga C – Vatten som påverkas av vattenkraft i Bottenvikens vattendistriktPDF

Bilaga D – Vatten som påverkas av vattenkraft i Bottenhavets vattendistriktPDF

Bilaga E – Vatten som påverkas av vattenkraft i Norra Östersjöns vattendistriktPDF

Bilaga F – Vatten som påverkas av vattenkraft i Södra Östersjöns vattendistriktPDF

Bilaga G – Vatten som påverkas av vattenkraft i Västerhavets vattendistriktPDF

Kontakt