Kontakt

Åtgärder i Södra Östersjön

De stora miljöproblemen i Södra Östersjöns vattendistrikt är fysiska förändringar av kustvatten, sjöar och vattendrag, övergödning och miljögifter i yt- och grundvatten samt försurning.

Miljöproblem som berör ett mindre antal vattenförekomster är förorening av grundvatten med till exempel sulfat samt förändrade grundvattennivåer. I vissa fall påverkar också ändrade grundvattennivåer de ekosystem på land som är beroende av grundvatten. Distriktet har ett växande problem med torka och vattenbrist. Därför är det viktigt att genomföra åtgärder som säkrar vattenförsörjningen för olika samhällssektorer. Gemensamt för dessa miljöproblem är att åtgärder behöver genomföras i stor skala.

Åtgärdsarbetet har kommit olika långt när det gäller olika problem. Försurning är ett relativt omfattande miljöproblem, men nuvarande kalkningsplaner berör i stort sett de vattenförekomster som behöver åtgärdas. Där fungerar alltså åtgärdsarbetet redan.

Inom de flesta andra områden behöver arbetet med åtgärder i större eller mindre utsträckning bli mer effektivt eller öka. Åtgärder mot övergödning har pågått under lång tid men arbetet behöver fortfarande förstärkas. Åtgärder mot miljögifter är också ett pågående arbete som behöver bli mer effektivt för att hantera de miljögifter som vattenmyndigheterna och andra aktörer pekar ut. Det kan till exempel finnas behov av åtgärder mot nya ämnen.

Torka och vattenbrist hanteras i en delförvaltningsplan med åtgärder. Det är ett relativt nytt område i det svenska vattenförvaltningsarbetet och det är många steg vi behöver ta för första gången när det gäller att åtgärda problemen.

Åtgärder för att hantera fysiska förändringar i vatten

Det miljöproblem som omfattar flest vattenförekomster i vattendistrikten är fysiska förändringar som leder till förändrade livsmiljöer för vattenlevande växter och djur. Förändringarna kan påverka vattnet på två sätt: Det kan innebära flödesförändringar, till exempel regleringar av sjöar och vattendrag för att bevattna eller producera elkraft. Det kan också vara förändringar av vattenförekomsternas form (morfologi) och hur det förbinder olika miljöer (konnektivitet), till exempel kanaler, bryggor och barriärer.

Åtgärdsprogrammet innehåller en rad åtgärder som riktar sig mot de olika typer av påverkan som orsakat de fysiska förändringarna, så kallade påverkanskällor. Tabell 51 visar åtgärder som riktas mot de största påverkanskällorna i distriktet.

När det gäller flödesförändringar behöver åtgärder utföras i 444 vattenförekomster. Den vanligaste påverkanskällan är vattenkraft. Den påverkar flödesregimen i vattendragen genom fördämningar och omledning av vatten. En annan påverkanskälla är jordbruk där vattendrag som har rätats påverkar flödesregimen.

Åtgärder som tar om hand vattenkraftens problem kan till exempel vara att säkerställa ett minimivattenflöde i vattendraget. Åtgärden innebär troligen att det behövs en omprövning av anläggningen. Omprövningen kan initieras av markägaren själv eller av länsstyrelsen som är tillsynsmyndighet.

Åtgärder vid förändrad morfologi, flöde och konnektivitet

Tabell 51 Åtgärder vid förändringar i morfologi, flöde och konnektivitet. Tabellen visar myndighetsåtgärder och omfattningen av fysiska åtgärder för de vanligaste påverkanskällorna i distriktet. Uttag ur VISS 2020-09-21.


Kustvatten

Sjöar och vattendrag

Väg- och järnvägsnätet:
Trafikverket 1
Länsstyrelserna 3


Omläggning/byte av vägtrumma: 100 åtgärder

Vattenverksamhet:
Havs- och vattenmyndigheten 8
Länsstyrelserna 2
Vattenkraft:
Havs- och vattenmyndigheten 3
Kammarkollegiet 1


Förändring av konnektivitet genom dammar, barriärer och slussar - för vattenkraft:
257 vattenförekomster behöver omfattas
av åtgärder
Bevara eller förbättra fysikaliskt-kemiskt tillstånd vid vattenkraftsanläggningar:
4 åtgärder
Motverka förhöjd erosion 1 åtgärd
Stärka erosionsprocesser 1 åtgärd

Ofinansierad vattenverksamhet:

Länsstyrelserna 2

Havs- och vattenmyndigheten 4


Förändring av konnektivitet genom dammar, barriärer och slussar - okända eller föråldrade: 503 vattenförekomster behöver omfattas av åtgärder

Flottledsåterställning: 44 åtgärder

Markavvattning:
Jordbruksverket 3
Jordbruksverket 5
Länsstyrelserna 2
Naturvårdsverket 6


Förändring av morfologiskt tillstånd - för jordbruket: 481 vattenförekomster behöver omfattas av åtgärder

Ekologiskt funktionella kantzoner – jordbruk: 56 åtgärder

Lokalt anpassad kantzon: 375 åtgärder

Skogsbruk:
Skogsstyrelsen 1–3


Anpassade skogsskötselåtgärder: 80 åtgärder
Ekologiskt funktionella kantzoner-skogsbruk: 122 åtgärder

Åtgärder som berör fler än en av ovan kategorier

Biotopvårdande åtgärder: 28 åtgärder

Biotopvårdande åtgärder: 804 åtgärder

Återskapa eller förbättra hydrologisk regim: 213 åtgärder

Möjliggöra upp- och nedströmspassage: 2251 åtgärder


Åtgärder för att minska övergödning

Läckage och utsläpp av näringsämnen som bidrar till övergödning är ett omfattande miljöproblem i vattendistriktet. Åtgärder behöver ske i 141 kustvatten och 250 sjöar och vattendrag. För att nå miljökvalitetskraven för kustvatten behöver läckaget och utsläppen av näringsämnen minska med cirka 110 ton fosfor respektive 2 700 ton kväve. För sjöar och vattendrag behövs en motsvarande minskning på cirka 100 ton fosfor. De fyra största påverkanskällorna för övergödning sett till distriktet som helhet är jordbruk, små avlopp, urban markanvändning, vilket innebär dagvatten i tätorter, samt avloppsreningsverk och ledningsnät. Ytterligare påverkanskällor som omfattar ett mindre antal vattenförekomster är internbelastning, industrier och skogsbruk.

Viktiga fysiska åtgärder för att minska läckage från jordbruksmark är till exempel att anlägga våtmarker eller skyddszoner. Havs- och vattenmyndighetens åtgärd om åtgärdssamordning inom projektet LEVA innebär ett stöd för jordbruksföretagen att genomföra åtgärder. Det får de även i rådgivningsinsatserna inom Jordbruksverkets projekt Greppa Näringen. Jordbruksverket, Havs- och vattenmyndigheten och länsstyrelserna har åtgärder som sammantaget ska innebära att det finns finansiering för att genomföra fysiska åtgärder och att åtgärder utförs där de gör mest nytta. Utsläpp från avloppsreningsverk och små avlopp kan minskas genom förbättrade reningsprocesser eller ombyggnation av anläggningar. Åtgärder kan komma till stånd där det behövs genom tillsyn från länsstyrelser och kommuner. I tätorterna kan påverkan av näringsämnen minskas genom åtgärder som fördröjer dagvattnet eller låter det infiltrera i marken så att olika ämnen kan fångas upp. Tabell 52 visar omfattningen av åtgärder som riktas mot de fyra största påverkanskällorna.

Myndighetsåtgärder för minskad påverkan från övergödning

Tabell 52 Myndighetsåtgärder för minskad påverkan från övergödning. Tabellen visar åtgärder mot de fyra största påverkanskällorna. Dagvattenåtgärder är åtgärder både mot övergödning och miljögifter. Uttag ur VISS 2020-09-21.

Åtgärder riktade till myndigheter och kommuner

Jordbruk

Avlopps-reningsverk, ledningsnät

Urban mark-användning

Små avlopp

Havs- och vattenmyndigheten 7
Havs- och vattenmyndigheten 9
Jordbruksverket 1
Jordbruksverket 4
Länsstyrelserna 6
Länsstyrelserna 8
Länsstyrelserna 9

Anpassade skyddszoner (2200 ha)

Konventionella skyddszoner (1400 ha)

Strukturkalkning
(62 000 ha)

Tvåstegsdiken (100 km)

Våtmark (1 400 ha)

Kalkfilterdiken (850 ha)

Fånggrödor (55000 ha)

Vårbearbetning
(44 000 ha)

Naturvårdsverket 1
Länsstyrelserna 1
Länsstyrelserna 4
Kommunerna 5
Kommunerna 2


112 åtgärderNaturvårdsverket 7
Länsstyrelserna 1
Länsstyrelserna 4
Kommunerna 2
Kommunerna 5Dagvatten-åtgärder: 136 åtgärder inklusive miljögifter


Havs- och vattenmyndigheten 1
Länsstyrelserna 4
Kommunerna 2
16 000 åtgärder (antal avlopps-anläggningar)

Åtgärder för att minska miljögifter

Utsläpp och läckage av miljögifter är också ett omfattande miljöproblem i Södra Östersjöns vattendistrikt. 136 vattenförekomster riskerar att ha otillfredsställande status med avseende på miljögifter, om man bortser från kvicksilver och bromerad difenyleter (PBDE), som orsakar risk i samtliga vattenförekomster. Orsakerna är utsläpp från både nedlagda och befintliga verksamheter. Åtgärdsprogrammet innehåller en rad åtgärder mot de olika typerna av påverkanskällor som är identifierade. Tabellerna nedan visar åtgärder som riktas mot de största påverkanskällorna i distriktet när det gäller miljögifter i ytvatten och grundvatten och där fysiska åtgärder behöver vidtas för att god status ska kunna nås. För miljögifter i ytvatten visas åtgärderna uppdelat på särskilda förorenande ämnen och prioriterade ämnen.

I ytterligare 332 vattenförekomster finns en misstänkt påverkan som kan bidra till att god status inte kan nås, men där dataunderlaget i dagsläget inte är tillräckligt för att kunna avgöra om fysiska åtgärder behövs. I dessa fall behövs ofta en riktad tillsyn på de verksamheter som misstänks påverka vattnets status negativt, inte minst när det gäller verksamheternas egenkontroll. Detta visas inom parentes i tabellerna nedan.

Det är många påverkanskällor som ger upphov till att miljögifter finns i vattenförekomsterna. De vanligaste är förorenade områden, atmosfärisk deposition, avloppsreningsverk, dagvatten, deponier, småbåtshamnar och båtuppläggningsplatser, industri och jordbruk. Att sanera förorenade områden är en viktig åtgärd. Åtgärden finansieras genom statlig finansiering om det är en gammal verksamhet, genom att förorenaren betalar eller en kombination av dessa möjligheter. Länsstyrelserna och kommunerna arbetar med saneringsprojekt och behöver prioritera arbetet efter miljökvalitetsnormerna för vatten. I tillsynen av miljöfarlig verksamhet, som industrier, avloppsreningsverk, deponier, gruvor och verksamheter som leder till dagvatten, handlar det istället om att se över om åtgärder behövs i det enskilda fallet och i så fall vilka skyddsåtgärder eller försiktighetsmått som kan utföras. Tillsynen behöver också syfta till att höja kunskapsnivån hos verksamhetsutövare inom ramen för deras egenkontroll av ämnen. Kunskapen är nödvändig för att kunna göra bedömningar av behovet av att utföra skyddsåtgärder. I grundvatten är det viktigt att arbeta förebyggande, till exempel med vattenskyddsområden som en del i att hantera risker med förorening i samband med olycka.

Särskilda förorenande ämnen i ytvatten

Myndighetsåtgärder för minskad påverkan av särskilda förorenande ämnen i ytvatten.

Tabell 53 Myndighetsåtgärder för minskad påverkan av särskilda förorenande ämnen i ytvatten. Tabellen visar åtgärder mot de sex vanligaste påverkanskällorna. Siffrorna avser antal vattenförekomster i risk att inte nå god status, helt eller delvis beroende på påverkan från den utpekade påverkanskällan, och som därför behöver omfattas av fysiska åtgärder. För små avlopp handlar det främst om nitrat och ammoniak. Siffrorna inom parentes avser ytterligare vattenförekomster där det finns en misstänkt påverkan som kan bidra till att god status inte nås och där det till exempel kan behövas tillsyn för att bedöma behovet av åtgärder.

Åtgärder

riktade till myndigheter

och kommuner

Jord

bruk

Små avlopp

Förorenade områden

Avlopps-renings

verk

Dag

vatten

Växthus

Jordbruksverket 2, 6

Kemikalieinspektionen 1

Länsstyrelserna 2, 6

Kommunerna 2

34 (34)


Havs- och vattenmyndigheten 1

FIHM 4

Kommunerna 1, 2


33 (0)

Naturvårdsverket 3

FIHM 1

Länsstyrelserna 2, 4, 10

Kommunerna 219 (122)
Naturvårdsverket 1

FIHM 4

Länsstyrelserna 2

Kommunerna 2
17 (31)Naturvårdsverket 7

Boverket 1

Trafikverket 1

FIHM 1

Länsstyrelserna 1, 2

Kommunerna 1, 4, 5

8 (43)


Jordbruksverket 2, 6

Naturvårdsverket 2

Länsstyrelserna 2, 6

Kommunerna 2


3 (3)


Prioriterade ämnen i ytvatten

Myndighetsåtgärder för minskad påverkan av prioriterade ämnen i ytvatten.

Tabell 54 Myndighetsåtgärder för minskad påverkan av prioriterade ämnen i ytvatten. Tabellen visar åtgärder mot de fem vanligaste påverkanskällorna, exklusive atmosfärisk deposition. Siffrorna avser antal vattenförekomster i risk att inte nå god status, helt eller delvis beroende på påverkan från den utpekade påverkanskällan, och som därför behöver omfattas av fysiska åtgärder. Siffrorna inom parentes avser ytterligare vattenförekomster där det finns en misstänkt påverkan som kan bidra till att god status inte nås och där det till exempel kan behövas tillsyn för att bedöma behovet av åtgärder.

Åtgärder riktade till myndigheter och kommuner

Förorenade områden

Småbåts-hamnar,
båtupp-läggnings-platser

Industri

Dagvatten

Avlopps-reningsverk

Naturvårdsverket 3

FIHM 1

Länsstyrelserna 2, 4, 10

Kommunerna 2

39 (184)

Naturvårdsverket 3

SGI 1

Länsstyrelserna 2, 4, 10

Kommunerna 2


19 (54)
Naturvårdsverket 2

Länsstyrelserna 2, 4

Kommunerna 26 (41)Naturvårdsverket 7

Boverket 1

Trafikverket 1

FIHM 1

Länsstyrelserna 1

Kommunerna 1, 4, 5
5 (78)


Naturvårdsverket 1

FIHM 4

Länsstyrelserna 2

Kommunerna 2

4 (32)

Miljögifter i grundvatten

Myndighetsåtgärder för minskad påverkan av miljögifter i grundvatten.

Tabell 55 Myndighetsåtgärder för minskad påverkan av miljögifter i grundvatten. Tabellen visar åtgärder mot de fyra vanligaste påverkanskällorna.

Åtgärder riktade till myndigheter och kommuner

Olycksrisk

Förorenade områden

Jordbruk

Dagvatten

Trafikverket 1

Havs- och vattenmyndigheten 6

FIHM 2

Länsstyrelserna 5

Kommunerna 3

44
Naturvårdsverket 3

FIHM 1

Länsstyrelserna 2, 4, 10

Kommunerna 2


16Jordbruksverket 2, 6

Kemikalieinspektionen 1

Länsstyrelserna 2, 6

Kommunerna 22


Naturvårdsverket 7

Boverket 1

Trafikverket 1

FIHM 1

Länsstyrelserna 1

Kommunerna 1, 4, 5
2

Åtgärder som säkrar vattenförsörjningen

Att säkra vattenförsörjningen för olika ändamål som dricksvatten, livsmedelsproduktion och industri, blir allt viktigare.

Vattentäkter behöver skyddas

Det handlar först och främst om åtgärder som ska förebygga förorening och överuttag. Enligt åtgärdsprogrammet ska länsstyrelserna och kommunerna stärka sitt arbete med skydd av vattentäkter. Havs- och vattenmyndigheten ska vägleda länsstyrelsernas och kommunernas arbete. Utöver att inrätta skyddsområden för dricksvatten krävs även en regelbunden tillsyn av skyddet och föreskrifterna som gäller i skyddsområdet. Tillsynen inom vattenskyddsområden behöver särskilt hantera de problem som kan finnas med kemiska föroreningar. Åtgärdsprogrammet visar på kända problem med föroreningar i yt- och grundvatten samt överuttag av grundvatten.

Därutöver behöver åtgärder som rör miljögifter, det vill säga särskilda förorenande och prioriterade ämnen, som beskrivits i avsnittet om miljögifter, utföras för att skydda vattenförekomster som nyttjas som vattentäkter.

Grundvattnet behöver särskilda åtgärder

I grundvatten kan det finnas ytterligare problem med kemi som ofta har att göra med förändrade grundvattennivåer. Till exempel kan överuttag av grundvatten för dricksvatten leda till att saltvatten tränger in. Det kan också leda till problem med klorid i grundvatten. Länsstyrelserna har därför en åtgärd att bedriva tillsyn av vattenuttag. Orsakerna till klorid i grundvatten kan också ha andra orsaker, som till exempel vägsalt. I åtgärdsprogrammet har Trafikverket en åtgärd som bland annat är att se över saltningen av vägar.

I distriktet finns också problem med kväveföreningar och fosfat som behöver åtgärdas. Den vanligaste påverkanskällan är läckage från jordbruksmark. Länsstyrelserna och kommunerna behöver uppmärksamma dessa problem i sin tillsyn av vattenskyddsområden. Jordbruksverkets åtgärder för att minska näringsläckage bidrar också till att minska problemen.

Tabell 56 ger en översikt över åtgärder som bidrar till att säkra vattenförsörjningen. Dricksvattenförekomster och andra skyddade områden kan du läsa mer om i bilaga 7 Skyddade områden.

Administrativa åtgärder för att säkra vattenförsörjningen

Tabell 56 Administrativa åtgärder för att säkra vattenförsörjning. Tabellen visar hur många vattenförekomster som behöver omfattas av åtgärder och, för vattenskyddsområden och vattenuttag, antal möjliga åtgärder i VISS. Uttag ur VISS 2020-09-21.

Åtgärder riktade till myndigheter och kommuner

Grundvatten-kemi

Förändrade grundvatten-nivåer

Vattenskydds-område

Vattenuttag

Jordbruksverket 1, 4, 6
Trafikverket 1
Länsstyrelsen 2
Länsstyrelserna 3
Kommunerna 2

Antal vatten-förekomster som behöver åtgärdas:

4 (klorid)

8 (sulfat)

3 (kväve-föreningar/ fosfat)
Havs- och vattenmyndigheten 8
Länsstyrelserna 5
FIHM 2
Kommunerna 5Inrätta:
94 åtgärder

Revidera:
207 åtgärder


Havs- och vattenmyndigheten 5
Jordbruksverket 3
Länsstyrelserna 5
Kommunerna 3


Antal vattenförekomster som behöver åtgärdas: 77


Tillstånd för vattenuttag: 167 åtgärder

Åtgärder för grundvattenberoende ekosystem

Förändrade grundvattennivåer påverkar grundvattenberoende ekosystem på land (terrestra ekosystem). Nivåförändringar kan också leda till ändrade strömningsriktningar i en grundvattenförekomst. Det kan i sin tur innebära att föroreningar, till exempel miljögifter, börjar transporteras mot grundvattenberoende ekosystem i vattenmiljöer (akvatiska ekosystem) och på land.

I Bottenhavets vattendistrikt bedöms två grundvattenberoende ekosystem vara potentiellt påverkade av förändrade grundvattennivåer i en grundvattenförekomst.

Dessa problem hanteras för första gången i åtgärdsprogrammet 2021–2027. Det finns dock inte några fysiska åtgärder föreslagna för detta i Bottenhavets vattendistrikt, då omfattning och orsak till påverkan ännu inte är tillräckligt väl kartlagda.

Grundvattennivåerna förändras på grund av uttag av vatten eller verksamheter som på annat sätt innebär en sänkning av grundvattennivån. I vattendistriktet är orsaken till förändrade grundvattennivåer jordbruk och industri.

En av länsstyrelsernas åtgärder är därför tillsyn av uttag i de aktuella grundvattenförekomsterna.

Administrativa åtgärder för grundvattenberoende ekosystem

Tabell 57 Administrativa åtgärder för grundvattenberoende ekosystem. Omfattning av åtgärderna beskrivs av hur många vattenförekomster som riskerar att inte nå miljökvalitetsnormerna för kemisk och kvantitativ status. (Sifforna visar antal vattenförekomster som behöver åtgärdas.)

Åtgärder riktade till myndigheter och kommuner

Grundvatten-

beroende akvatiska ekosystem Kemi

Grundvatten-

beroende terrestra ekosystem Kemi

Grundvatten-

beroende terrestra ekosystem Kvantitet

Länsstyrelserna 2
Länsstyrelserna 5
Kommunerna 3

2

1

1

Åtgärder mot försurning

Försurning är ett relativt omfattande miljöproblem i Södra Östersjöns vattendistrikt. 239 vattenförekomster bedöms vara försurade och i behov av åtgärd.

Länsstyrelsernas åtgärd är att ta fram regionala kalkningsplaner. Hav- och vattenmyndighetens åtgärd är att revidera den nationella kalkningsplanen. Försurning kan också vara ett lokalt problem som uppstår vid avverkning. Skogsstyrelsens ska därför skapa skyddsåtgärder inom skogsbruket.

Administrativa åtgärder mot försurning

Tabell 58 Administrativa åtgärder mot försurning. Omfattning av åtgärderna beskrivs av antal möjliga åtgärder i VISS. Uttag ur viss VISS 2020-09-21.

Åtgärder riktade till myndigheter och kommuner

Försurning - kalkning

Försurning - Skogsbruk

Kalkningsverksamhet

Havs- och vattenmyndigheten 2
Länsstyrelserna 11

Fortsatt kalkning enligt kalkningsplan


Minska försurning från skogsbruket:

Skogsstyrelsen 2


Askåterföring (GROT): 54 åtgärder

Anpassat skogsbränsleuttag: 38 åtgärder

Kontakt