Kapitel 8 - Sammanfattning av åtgärdsprogrammet

Vattenmyndigheterna fastställer ett åtgärdsprogram för vattendistrikten. Det innehåller 60 administrativa åtgärder som myndigheter och kommuner ska genomföra. En av åtgärderna berör bara Västerhavet, Södra Östersjön och Norra Östersjön.

Påbörjad stickning med blått yllegarnnystan.

Åtgärdsprogrammet behövs för att tillräckligt många fysiska åtgärder i vattenmiljön ska bli verklighet, så att miljökvalitetsnormerna kan följas i samtliga vattenförekomster.

Åtgärdsprogrammet visar

  • Vilka administrativa åtgärder som ska vidtas, av vem (en eller flera myndigheter eller alla kommuner) och när de (senast) ska vara genomförda.
  • En sammanfattning av de samhällsekonomiska konsekvenserna av administrativa och fysiska åtgärder.
  • Vilken finansiering som finns idag till myndigheter och kommuner för att genomföra administrativa åtgärder och hur finansieringen är fördelad.

Det här kapitlet sammanfattar åtgärdsprogrammet och innehåller en sammanställning av åtgärderna, se Tabell 47 - Tabell 54. För mer detaljerade beskrivningar av samtliga åtgärder riktade till myndigheter och kommuner, och den ekonomiska konsekvensanalysen hänvisar vi till Åtgärdsprogram 2021–2027. I bilaga 1 till åtgärdsprogrammet finns en redovisning av hur åtgärdsprogrammet lever upp till krav på vad ett åtgärdsprogram ska innehålla enligt vattendirektivet. 

Förvaltningsplanens bilaga 4 redovisar hur åtgärdsprogrammet uppfyller kraven enligt vattenförvaltningsförordning (2004:660). 

Kontakt