Kapitel 5 - Vatten i ett förändrat klimat

Det globala klimatet håller på att förändras. Det finns en tydlig vetenskaplig enighet kring att de pågående klimatförändringarna är tätt sammankopplade och en direkt konsekvens av mänsklig påverkan och aktivitet.

Fram till 2020 har den globala medeltemperaturen ökat med 0,9 °C jämfört med basåret 1950 (Masson-Delmotte, o.a., i tryck). I Sverige är uppvärmningen 1,6 °C som ett riksgenomsnitt men redan hela 2 °C i de norra delarna av landet. Med stor sannolikhet kommer medeltemperaturen att fortsätta öka under hela det nuvarande seklet (Bernes, 2016).

Mer extrema väderförhållanden, ökad nederbörd, längre perioder med torka och stigande havsnivåer är följder av ett förändrat klimat som påverkar vattentillgång och vattenkvalitet i Sverige. Det finns många effekter av ett förändrat klimat som har koppling till förvaltningen av vårt vatten exempelvis:

  • genomtänkt vattenplanering på samhällsnivå
  • översyn av vattendomar för regleringar, uttag och markavvattning
  • grönare dagvattenhantering som fördröjer och minskar mängden dagvatten innan det når vattendrag.

En annan fråga är dricksvattenförsörjningen som behöver säkras mot effekter som exempelvis periodvis torka och förändrad råvattenkvalitet. Dricksvattenförsörjningen kommer att behöva beaktas redan i ett tidigt skede i den kommunala planprocessen (Havs- och vattenmyndigheten, 2020). Vid planering av bostadsbyggande och infrastruktur behöver stigande havsnivåer beaktas (Boverket, 2020b). Några av riskområdena som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har identifierat utifrån förordning (2009:956) om översvämningsrisker är utpekade på grund av de stigande havsnivåerna (Andersson, 2018), läs mer om detta i bilaga 4 eller bilaga9, Översvämningsdirektivet. Klimatet i Sverige har blivit och förväntas fortsatt bli gradvis varmare och mer nederbördsrikt, se Tabell Klimatförändringar i Sverige.

Klimatförändringar i Sverige

Tabell Klimatförändringar i Sverige. Pågående och förväntade effekter av klimatförändringar i Sverige. Källa: Havs- och vattenmyndigheten, 2020.

Parameter

Förändring

Lufttemperatur

Ökning i hela landet, främst i norra Sverige, främst vintertid.

Medelnederbörd

Ökning i hela landet, främst i Norrlands inland och fjälltrakter, främst vinter och vår.

Kraftig korttidsnederbörd

Ökning i hela landet, främst för de korta varaktigheterna.

Vattentillgång

Ökning av årsmedel i hela landet förutom östra Götaland. Ökningen är störst på vintern. Minskning på sommaren, främst i östra Götaland

100-årsflöde och 200-årsflöde

Ökning i stora delar av landet. Minskning i Norrlands inland och norra kustland samt i nordvästra Svealand.

Årstidsförlopp

Tidigare vårflödestoppar och högre vinter- och höstflöden, främst i norra Sverige.

Lågflöden

Mer vanligt i Götaland och Svealand, främst östra Götaland.

Havsvattennivåer

Stigande havsnivå, nettoökningen störst i södra Sverige. Små effekter i norra Sverige på grund av landhöjning.

Vattentemperatur

Ökning över hela året

Istäckning

Minskad istäckning

Kontakt