3.9 Kväveföreningar och fosfat i grundvatten

Det här avsnittet visar påverkan, status och risk för kväveföreningar och fosfat i grundvatten.

Bokstaven N i mörkblått mot en ljusare blå bakgrund.

Illustration: Rebecca Elfast.

Påverkanskällor: Orsaker till kväveföreningar och fosfat i grundvatten

En påverkanskälla är det som orsakar ett miljöproblem.

I Bottenvikens vattendistrikt finns betydande påverkan av kväveföreningar (nitrat, nitrit och ammonium) i fyra vattenförekomster (VISS-uttag 2020-09-01).

Statusklassificering

En grundvattenförekomst har otillfredsställande status med avseende på ammonium eftersom det är troligt att ett anslutet ekosystem som ingår i Torne och Kalix älvsystems Natura 2000-område påverkas negativt av de förhöjda ammoniumhalterna. Dricksvattentäkten i förekomsten bedöms inte påverkas av föroreningen. En annan grundvattenförekomst har otillfredsställande status med avseende på nitrit och nitrat. Påverkan kommer sannolikt från närliggande sand- och klarningsmagasin (VISS-uttag 2020-09-01).

Förändringar sedan 2016

Antalet grundvattenförekomster med otillfredsställande status med avseende på kväveföreningar eller fosfat har ökat från ingen till två. Förändringen beror i det ena fallet på att statusen under perioden 2016–2021 också har bedömts med avseende på grundvattenberoende ekosystem. I det andra fallet beror förändringen på ändringar i övervakningen (VISS-uttag 2020-09-01).

Riskbedömning

Fyra vattenförekomster riskerar att ha otillfredsställande status (Karta 11). Dessa behöver operativ övervakning för att verifiera påverkan. Två av dem behöver åtgärder direkt. (VISS-uttag 2020-09-01)

Karta 11 Riskbedömning för näringsämnen i grundvatten i Bottenvikens vattendistrikt.PDF

Diffust läckage från jordbruksmark bedöms vara den största källan till kväveföreningar (nitrat, nitrit och ammonium) i grundvatten och ger upphov till betydande påverkan i 31 vattenförekomster i distriktet. Sett till alla påverkanstyper bedöms 43 vattenförekomster kunna vara påverkade. I något enstaka fall utgörs påverkan av fosfat (VISS-uttag 2020-09-01).

Statusklassificering

Det finns inga grundvattenförekomster i distriktet med otillfredsställande status med avseende på nitrat, nitrit, ammonium eller fosfat (VISS-uttag 2020-09-01).

Förändringar sedan 2016

Inga grundvattenförekomster har otillfredsställande status med avseende på nitrat, nitrit, ammonium eller fosfat vare sig under perioden 2010–2015 eller 2016–2021.

Riskbedömning

43 vattenförekomster riskerar att ha otillfredsställande status (Karta 11). Dessa behöver operativ övervakning för att verifiera påverkan. En av dem behöver åtgärder direkt (VISS-uttag 2020-09-01).

Karta 11 Riskbedömning för näringsämnen i grundvatten i Bottenhavets vattendistrikt.PDF

Diffust läckage från jordbruksmark bedöms vara den största källan till kväveföreningar (nitrat, nitrit och ammonium) i grundvatten och ger upphov till betydande påverkan i 102 vattenförekomster i distriktet. Sett till alla påverkanstyper bedöms 103 vattenförekomster kunna vara påverkade. (VISS-uttag 2020-09-01)

Statusklassificering

Det finns inga grundvattenförekomster med otillfredsställande status med avseende på nitrat, nitrit, ammonium eller fosfat. (VISS-uttag 2020-09-01)

Förändringar sedan 2016

Inga grundvattenförekomster har otillfredsställande status med avseende på nitrat, nitrit, ammonium eller fosfat varken under perioden 2010–2015 eller 2016–2021. (VISS-uttag 2020-09-01)

Riskbedömning

103 vattenförekomster riskerar att ha otillfredsställande status (Karta 11). Dessa behöver operativ övervakning för att verifiera påverkan. Två av dem behöver åtgärder direkt. (VISS-uttag 2020-09-01).

Karta 10 Riskbedömning för näringsämnen i grundvatten i Norra Östersjöns vattendistrikt.

Diffust läckage från jordbruksmark bedöms vara den största källan till kväveföreningar (nitrat, nitrit och ammonium) i grundvatten och ger upphov till betydande påverkan i 143 vattenförekomster i distriktet. Sett till alla påverkanstyper bedöms 151 vattenförekomster kunna vara påverkade. I något enstaka fall utgörs påverkan av fosfat (VISS-uttag 2020-09-01).

Statusklassificering

En grundvattenförekomst har otillfredsställande status med avseende på nitrat. Diffust läckage från jordbruksmark är den troligaste påverkanskällan (VISS-uttag 2020-09-01).

Förändringar sedan 2016

Antalet grundvattenförekomster med otillfredsställande status med avseende på kväveföreningar eller fosfat har ökat från en till två. En vattenförekomst som hade otillfredsställande status under perioden 2010–2015 har dock god status under perioden 2016–2021. Det har tillkommit två grundvattenförekomster som har otillfredsställande status. Förändringen beror i båda fallen på ändringar i övervakningen. (VISS-uttag 2020-09-01)

[Till den slutliga versionen av förvaltningsplanen kommer vi att utveckla texten om vad förändringen beror på.]

Riskbedömning

151 vattenförekomster riskerar att ha otillfredsställande status. Dessa behöver operativ övervakning för att verifiera påverkan. Tre av dem behöver åtgärder direkt (VISS-uttag 2020-09-01).

Karta 12 Riskbedömning för klorid och sulfat i grundvatten i Södra Östersjöns vattendistrikt.PDF

Diffust läckage från jordbruksmark bedöms vara den största källan till kväveföreningar (nitrat, nitrit och ammonium) i grundvatten och ger upphov till betydande påverkan i 92 vattenförekomster i distriktet. Sett till alla påverkanstyper bedöms 92 vattenförekomster kunna vara påverkade (VISS-uttag 2020-09-01).

Statusklassificering

I distriktet finns inga grundvattenförekomster med otillfredsställande status med avseende på nitrat, nitrit, ammonium eller fosfat (VISS-uttag 2020-09-01).

Förändringar sedan 2016

Antalet grundvattenförekomster med otillfredsställande status med avseende på kväveföreningar eller fosfat har minskat från en till ingen. Till den slutliga versionen av förvaltningsplanen kommer vi att utveckla texten om vad förändringen beror på.

Riskbedömning

I Västerhavets vattendistrikt riskerar 92 vattenförekomster att ha otillfredsställande status Karta 11). Dessa behöver operativ övervakning för att verifiera påverkan. Två av dem behöver åtgärder direkt. (VISS-uttag 2020-09-01)

Karta 11 Riskbedömning för näringsämnen i grundvatten i Västerhavets vattendistrikt (VISS 2020-09-03)PDF

Kontakt