3.8 Klorid och sulfat i grundvatten

Fem blå  fyrkanter som representerar saltkristaller på en bakgrund som är en ljusare blå oregelbunden fläck.

Illustration: Rebecca Elfast.

Påverkanskällor: Orsaker till klorid och sulfat i grundvatten

En påverkanskälla är det som orsakar ett miljöproblem.

Klorid

Förhöjda halter av klorid i grundvattnet kan vara orsakade av människan. Det är oftast vägsaltning, dåligt utformad rening av enskilda avlopp eller lakvatten från avfallsdeponier som orsakar de förhöjda halterna (SGU, 2013). Överuttag av vatten kan i vissa områden, främst kustområden, orsaka förhöjda halter av klorid i borrade brunnar under sommarsäsongen. Förhöjda halter av klorid i grundvatten ger problem med saltsmak på dricksvatten och korrosion i vattenledningar. Även ekosystem som är beroende av grundvatten kan påverkas.

Vägsaltning bedöms vara den största påverkanskällan till klorid i grundvatten och den ger upphov till betydande påverkan i tre vattenförekomster i distriktet. Sett till samtliga påverkanstyper bedöms sju vattenförekomster kunna vara påverkade (VISS-uttag 2020-09-01).

Vägsaltning bedöms vara den största påverkanskällan till klorid i grundvatten och den ger upphov till betydande påverkan i 53 vattenförekomster i distriktet. Sett till samtliga påverkanstyper bedöms 53 vattenförekomster kunna vara påverkade (VISS-uttag 2020-09-01).

Vägsaltning bedöms vara den största påverkanskällan till klorid i grundvatten och den ger upphov till betydande påverkan i 130 vattenförekomster i distriktet. Sett till samtliga påverkanstyper bedöms 152 vattenförekomster kunna vara påverkade. (VISS-uttag 2020-09-01)

Vägsaltning bedöms vara den största påverkanskällan till klorid i grundvatten och den ger upphov till betydande påverkan i 98 vattenförekomster i distriktet. Sett till samtliga påverkanstyper bedöms 135 vattenförekomster kunna vara påverkade (VISS-uttag 2020-09-01).

Vägsaltning bedöms vara den största påverkanskällan till klorid i grundvatten och den ger upphov till betydande påverkan i -138 vattenförekomster i distriktet. Sett till samtliga påverkanstyper bedöms 146 vattenförekomster kunna vara påverkade (VISS-uttag 2020-09-01).

Sulfat

Förhöjda halter av sulfat kopplas bland annat samman med gruvverksamhet och med överuttag av vatten vilket leder till saltvatteninträngning. I många fall är källan till förhöjda halter av sulfat okänd.

Statusklassificering

Klorid

En vattenförekomst har otillfredsställande status (VISS-uttag 2020-09-01). Anledningen till de förhöjda halterna tros vara relikt havsvatten. Detta stöds av att även sulfathalterna är förhöjda.

Sulfat

Två vattenförekomster har otillfredsställande status på grund av för höga halter av sulfat. Påverkan kommer i det ena fallet sannolikt från ett närliggande sand- och klarningsmagasin (reningssystem för återanvändning av vatten) och i det andra fallet från en deponi med sulfidjord. I det senare fallet finns en tydligt uppåtgående trend, det vill säga att halterna av sulfat ökar (VISS-uttag 2020-09-01).

Klorid - Förändringar jämfört med perioden 2009–2015

Antalet grundvattenförekomster med otillfredsställande status med avseende på klorid har ökat från ingen till en. Förändringen beror på nya övervakningsdata och speglar ingen egentlig försämring av vattenkvaliteten (VISS-uttag 2020-09-01).

Sulfat - Förändringar jämfört med perioden 2009–2015

Antalet grundvattenförekomster med otillfredsställande status med avseende på sulfat har ökat från ingen till två. Förändringen beror i båda fallen på ny tillgång till mätdata (VISS-uttag 2020-09-01).

Klorid

Två vattenförekomster har otillfredsställande status (VISS-uttag 2020-09-01). Anledningen till de förhöjda halterna tros vara vägsaltning.

Sulfat

En vattenförekomst har otillfredsställande status på grund av för höga halter av sulfat. Anledningen till de förhöjda halterna tros vara att grundvattenförekomsten och dess tillrinningsområde till stor del är täckt av väg- och bebyggelseområden.

Klorid - Förändringar jämfört med perioden 2009–2015

Antalet grundvattenförekomster i distriktet med otillfredsställande status med avseende på klorid har minskat från fyra till två. Förändringen beror i det ena fallet på att en annan provtagningsstation har använts. I det andra fallet var den tidigare statusklassificeringen felaktigt gjord (VISS-uttag 2020-09-01).

Sulfat - Förändringar jämfört med perioden 2009–2015

Antalet grundvattenförekomster med otillfredsställande status med avseende på sulfat är en och har inte ändrats sedan perioden 2010–2015 (VISS-uttag 2020-09-01).

Klorid

Sju vattenförekomster har otillfredsställande status (VISS-uttag 2020-09-01). Anledningen till de förhöjda halterna tros vara vägsaltning och överuttag i kombination med relikt havsvatten. Naturligt förhöjda halter av klorid konstateras i en grundvattenförekomst i Uppsala län. Riktvärdet justeras så att hänsyn tas till de naturligt förhöjda halterna och grundvattenförekomsten bedöms då ha god status.

Sulfat

Det finns inga grundvattenförekomster med otillfredsställande status med avseende på sulfat. (VISS-uttag 2020-09-01)

Klorid - Förändringar jämfört med perioden 2009–2015

Antalet grundvattenförekomster med otillfredsställande status med avseende på klorid har ökat från fyra till sju. Förändringen beror på nya uppgifter om dricksvattenbrunnar som påverkats av vägsalt. I ett fall handlar det om en verklig försämring av vattnet. I ett fall rör det sig om ändrade metoder för bedömning av status. I ett annat fall handlar det om en kombination av en verklig försämring i vattenmiljön och ändrade metoder för bedömning av metoder för bedömning av status. (VISS-uttag 2020-09-01)

Klorid

Nio vattenförekomster har otillfredsställande status (VISS-uttag 2020-09-01). Anledningen till de förhöjda halterna tros vara vägsaltning och saltvatteninträngning i samband med för höga vattenuttag.

Sulfat

Sex vattenförekomster har otillfredsställande status på grund av för höga halter av sulfat Det är i de flesta fall oklart vad som är källan till de förhöjda sulfathalterna. På Gotland kopplas de förhöjda sulfathalterna till inträngande relikt saltvatten i samband med uttag av vatten. I ett annat fall handlar det om att processvatten från gruvverksamhet påverkar grundvattenförekomsten (VISS-uttag 2020-09-01).

Klorid - Förändringar jämfört med perioden 2009–2015

Antalet grundvattenförekomster med otillfredsställande status med avseende på klorid har ökat från tre till nio. Förändringen beror i de flesta fall på ändringar i övervakningen. I ett fall handlar det om försämrad vattenkvalitet, men det ska då tas i beaktande att tillförlitligheten hos bedömningen under perioden 2010–2015 var låg (VISS-uttag 2020-09-01).

Sulfat - Förändringar jämfört med perioden 2009–2015

Antalet grundvattenförekomster med otillfredsställande status med avseende på sulfat har ökat från tre till sex. Förändringen beror på ändringar i övervakningen och på ändrade metoder för bedömning av status. Under perioden 2016–2021 klassas vattenförekomsten till otillfredsställande status oavsett anledningen till förhöjda halter. Under perioden 2010–2015 fick några vattenförekomster god status trots halter över riktvärdet, eftersom man bedömde att det handlade om naturliga bakgrundshalter (VISS-uttag 2020-09-01).

Klorid

Två vattenförekomster har otillfredsställande status (VISS-uttag 2020-09-01). Anledningen till de förhöjda halterna tros vara vägsaltning.

Sulfat

Det finns inga grundvattenförekomster med otillfredsställande status med avseende på sulfat (VISS-uttag 2020-09-01).

Klorid - Förändringar jämfört med perioden 2009–2015

Antalet grundvattenförekomster med otillfredsställande status med avseende på klorid har ökat från ingen till två. I det ena fallet beror förändringen på en försämrad vattenkvalitet. Det ska dock tas i beaktande att tillförlitligheten hos bedömningen under perioden 2010–2015 var låg kring detta. I det andra fallet beror det på en ändrad vattenförekomstindelning (VISS-uttag 2020-09-01).

Riskbedömning

Klorid

Sex vattenförekomster riskerar att ha otillfredsställande status (Karta 10). Dessa behöver operativ övervakning för att verifiera påverkan. En av dem behöver åtgärder direkt.

Risk för förhöjda halter av klorid på grund av vattenuttag redovisas i kapitel 3.10 Förändrade grundvattennivåer.

Sulfat

Sex grundvattenförekomster riskerar att ha otillfredsställande status (Karta 10). Dessa behöver operativ övervakning för att verifiera påverkan och två behöver åtgärder direkt. (VISS-uttag 2020-09-01)

Klorid

51 vattenförekomster i Bottenhavets distrikt riskerar att ha otillfredsställande status (Karta 10). Dessa behöver operativ övervakning för att verifiera påverkan. Två av dem behöver åtgärder direkt.

Risk för förhöjda halter av klorid på grund av vattenuttag redovisas i kapitel 3.10 ”Förändrade grundvattennivåer”.

Sulfat

Sex grundvattenförekomster riskerar att ha otillfredsställande status (Karta 10). Dessa behöver operativ övervakning för att verifiera påverkan. Vattenförekomsten med otillfredsställande status har ett mindre strängt krav beslutat 2016 och behöver därför inte åtgärdas med avseende på sulfat (VISS-uttag 2020-09-01).

Klorid

133 vattenförekomster riskerar att ha otillfredsställande status (Karta 10). Dessa behöver operativ övervakning för att verifiera påverkan. 15 av dem behöver åtgärder direkt.

Risk för förhöjda halter av klorid på grund av vattenuttag redovisas i kapitel 3.10 Förändrade grundvattennivåer.

Sulfat

34 grundvattenförekomster riskerar att ha otillfredsställande status (Karta 10). Dessa behöver operativ övervakning för att verifiera påverkan och sju behöver åtgärder direkt. (VISS-uttag 2020-09-01)

Klorid

122 vattenförekomster riskerar att ha otillfredsställande status (Karta 11). Dessa behöver operativ övervakning för att verifiera påverkan. Fyra av dem behöver åtgärder direkt.

Risk för förhöjda halter av klorid på grund av vattenuttag redovisas i kapitel 3.10 Förändrade grundvattennivåer.

Sulfat

29 grundvattenförekomster riskerar att ha otillfredsställande status (Karta 11). Dessa behöver operativ övervakning för att verifiera påverkan och åtta behöver åtgärder direkt (VISS-uttag 2020-09-01).

Klorid

I Västerhavets vattendistrikt riskerar 141 vattenförekomster att ha otillfredsställande status (Karta 10). Dessa behöver operativ övervakning för att verifiera påverkan. Tre av dem behöver åtgärder direkt.

Risk för förhöjda halter av klorid på grund av vattenuttag redovisas i kapitel 3.10 Förändrade grundvattennivåer.

Sulfat

Två grundvattenförekomster riskerar att ha otillfredsställande status (Karta 10). Dessa behöver operativ övervakning för att verifiera påverkan (VISS-uttag 2020-09-01)

Kontakt