Övergripande ytvattenstatus i Västerhavet

Här visar vi ekologisk status, ekologisk potential och kemisk status för ytvatten i distriktet.

Ekologisk status

Den ekologiska statusen är en sammanvägning av klassificeringen per miljöproblem och ger en övergripande bild av miljötillståndet i vattenförekomsten. Västerhavets vattendistrikt har 2791 naturliga ytvattenförekomster, det vill säga vattenförekomster som inte är kraftigt modifierade (KMV) eller konstgjorda (KV). Av dessa har 80 procent bedömts ha sämre än god ekologisk status. Läs mer om anledningarna till att statusen är påverkad i avsnitt 3.4 Övergödning, 3.6 Miljögifter (delarna om särskilda förorenande ämnen) 3.5 Fysiska förändringar och 3.7 Försurning.

Statusbedömningarnas tillförlitlighet

Vid sammanvägning gäller att om den ekologiska statusen är god eller hög så överförs tillförlitligheten från den parameter som med högst tillförlitlighet visar motsvarande status. Om status istället är sämre än god så överförs tillförlitligheten från den parameterbedömning som med högst tillförlitlighet visar att statusen är just sämre än god (Havs- och vattenmyndigheten, 2018d).

Medelhög tillförlitlighet är den vanligast förekommande klassningen i den övergripande ekologiska statusen och visas i Karta 16 och Diagram 28.

Stapeldiagram där staplarna för medel tillförlitlighet är högst för kategorierna Sjöar och Vattendrag. För kategorin Kustvatten är stapeln för låg den högsta.

Diagram 28 Tillförlitlighetsklassning för klassificeringar av ekologisk status i sjöar, vattendrag och kustvatten i Västerhavets vattendistrikt. Staplarna visar antalet vattenförekomster. Data från VISS 2020-09-01.

Förändringar i ekologisk status sedan 2016

Bedömningen av status följer en annan metod än i perioden 2009–2015. Under perioden 2016–2021 statusklassificerades endast vattenförekomster med betydande påverkan och då endast utifrån de parametrar som bäst kan verifiera denna påverkan. I de vattenförekomster där det inte finns betydande påverkan bedöms den övergripande statusen till god, och inga bedömningar på parameternivå behövs.

Andelen vattenförekomster med god eller hög ekologisk status (2009–2015 (Tabell 27) har ökat med två procentenheter och andelen med måttlig eller sämre ekologisk status har minskat i motsvarande grad (Tabell 27).

Ekologisk status för ytvattenförekomster

Tabell 27 Ekologisk status för ytvattenförekomster i Västerhavets vattendistrikt under perioderna 2009–2015 och 2016-2021. Vattenförekomster som har förklarats som kraftigt modifierade eller konstgjorda ingår inte i denna tabell (se avsnitt om Kraftigt modifierade och konstgjorda vattenförekomster). Uppgifterna är hämtade från VISS 2020-09-01, www.viss.lansstyrelsen.se.


Sjöar 2010–2015

Vatten-drag 2010–2015

Kust 2010–2015

Sjöar 2016–2021

Vatten-drag 2016–2021

Kust 2016–2021

Hög

6

2

0

19

5

0

God

227

225

5

255

262

29

Måttlig

477

1262

95

480

1451

80

Otillfreds-ställande

54

122

10

60

109

2

Dålig

12

40

0

5

34

0

Totalt antal vattenförekomster i distriktet

776

1651

110

819

1861

111

Förändringar i indelningen av vattenförekomster kan dock påverka bilden. Om man enbart jämför ytvattenförekomster som haft samma indelning både under perioden 2010–2015 och under 2016-2021 så har 400 en förbättrad status och 330 en försämrad status (Tabell 28).

Vattenförekomster som har en förbättrad eller försämrad ekologisk status

Tabell 28 Antal vattenförekomster i Västerhavets vattendistrikt som har en förbättrad eller försämrad ekologisk status jämfört med föregående cykel. Uppgifterna är hämtade från VISS 2020-09-01, www.viss.lansstyrelsen.se.


Sjöar

Vattendrag

Kustvatten

Totalt

Förbättrade

159

207

34

400

Försämrade

131

196

3

330

Ekologisk potential

För vatten som förklarats som kraftigt modifierade (KMV) eller som konstgjorda vatten (KV), används andra benämningar på kvalitetsklasserna jämfört med de som används för naturliga vatten. Istället för ekologisk status är det den ekologiska potentialen som bedöms (Tabell 29). xx vattenförekomster har förklarats som KMV och 10 som KV.

[KMV-underlag kompletteras till senare delen av samrådet med start 1 mars.]

Ekologisk potential i konstgjorda vatten

Tabell 29 Ekologisk potential hos de sjöar och vattendrag som är KV i Västerhavets vattendistrikt. Uppgifterna är hämtade från VISS 2020-09-01, www.viss.lansstyrelsen.se.


Sjöar

Vattendrag

Hög

-

-

God

-

3

Måttlig

-

7

Otillfredsställande

-

-

Dålig

-

-

Förändringar i ekologisk potential sedan förra förvaltningscykeln

[Här kommer text och tabell efter den 1 mars 2021].

Kemisk status

Gränsvärden för kvicksilver och polybromerade difenyletrar (PBDE) överskrids i alla vattendistriktets ytvattenförekomster. Därmed klassificeras samtliga ytvatten i distriktet till uppnår ej god status när kvicksilver och PBDE inkluderas i bedömningen.

I Västerhavets vattendistrikt har 157 ytvattenförekomster bedömts ha sämre än god kemisk status exklusive kvicksilver och PBDE, se Karta 17 och Tabell 30 (under nästa rubrik). Statusbedömningarnas tillförlitlighet

Statusbedömningarnas tillförlitlighet

Vid sammanvägning gäller att om den kemiska statusen klassificeras till uppnår ej god, ärvs tillförlitligheten från den parameter som med högst tillförlitlighet visar att statusen är sämre än god. Eftersom den kemiska statusen är sämre än god i alla vattenförekomster, med avseende på kvicksilver och PBDE, som har en klassificering med tillförlitlighet 2 (medel), har den kemiska statusen oftast 2 i tillförlitlighet. Tillförlitligheten i klassificeringar för enskilda ämnen beskrivs i avsnitt 3.6 Miljögifter.

Förändringar i kemisk status sedan 2016

Om kvicksilver och PBDE utesluts ur bedömningarna, är andelen ytvattenförekomster som inte uppnår god kemisk status högre under perioden 2016–2021 än under perioden 2010–2015 6 procent 2021 jämfört med 3 procent 2016. Dessutom är det under åren 2016–2021 fler ämnen som bidragit till en sänkning av kemisk status. Orsakerna till detta är flera. Dels har fler mätningar gjorts sedan 2016, vilket innebär att dataunderlaget för klassificeringar har blivit bättre. Dessutom har gränsvärden och matriser för befintliga prioriterade ämnen reviderats. Under perioden 2016–2021 har också 12 nya prioriterade ämnen tillkommit.

Andelen vattenförekomster som inte uppnår god status om man bortser från ämnena kvicksilver och PBDE (som överskrider gränsvärdena överallt) har ökat med 3 procent.

 Karta 17 Kemisk status för ytvattenförekomster i Västerhavets vattendistrikt. PDF

För att problem med andra prioriterade ämnen inte ska överskuggas av de överallt överskridande ämnena kvicksilver och PBDE, presenteras kemisk status exklusive dessa ämnen (infälld karta: kemisk ytvattenstatus inklusive kvicksilver och PBDE). Från VISS 2020-09-03

Vattenförekomster med sämre än god status

Tabell 30 Antal vattenförekomster i Västerhavets vattendistrikt med sämre än god status, exklusive kvicksilver och PBDE, i denna och föregående cykel.


Sjöar 2009–2015

Vattendrag 2009–2015

Kust 2009–2015

Sjöar 2016–2021

Vattendrag 2016–2021

Kust 2016–2021

Antal vatten-förekomster som ej uppnår god kemisk status exklusive Hg och PBDE

25

21

26

28

56

73

Totalt antal vattenförekomster i distriktet

788

1694

110

833

1909

111

Bidragande orsaker till att den övergripande kemiska statusen har förändrats kan vara både ändrade kunskapsunderlag och metoder, såväl som verkliga ändringar i miljön. Detta beskrivs mer detaljerat i avsnitt 3.6 Miljögifter.

Kontakt