Övergripande ytvattenstatus i Södra Östersjön

Här visar vi ekologisk status, ekologisk potential och kemisk status för ytvatten i distriktet.

Ekologisk status

Den ekologiska statusen är en sammanvägning av klassificeringen per miljöproblem och ger en övergripande bild av miljötillståndet i vattenförekomsten. Södra Östersjöns vattendistrikt har 1862 naturliga ytvattenförekomster, det vill säga vattenförekomster som inte är kraftigt modifierade (KMV) eller konstgjorda (KV). Av dessa har 80 procent bedömts ha sämre än god ekologisk status. Läs mer om anledningarna till att statusen är påverkad i avsnitt 3.4 Övergödning, 3.6 Miljögifter (delarna om särskilda förorenande ämnen) 3.5 Fysiska förändringar och 3.7 Försurning.

En sammanställning av resultaten från klassificeringen av ekologisk status för samtliga ytvattenkategorier visas i Tabell 30 och i Diagram 27.

Statusbedömningarnas tillförlitlighet

Vid sammanvägning gäller att om den ekologiska statusen är god eller hög så överförs tillförlitligheten från den parameter som med högst tillförlitlighet visar motsvarande status. Om status istället är sämre än god så överförs tillförlitligheten från den parameterbedömning som med högst tillförlitlighet visar att statusen är just sämre än god (Havs- och vattenmyndigheten, 2018b). Medelhög tillförlitlighet är den vanligast förekommande klassningen i den övergripande ekologiska statusen (Diagram 27).

Stapeldiagram där staplarna för medel tillförlitlighet är
högst för alla tre kategorier 

Diagram 27 Tillförlitlighetsklassning för klassificeringar av ekologisk status i sjöar, vattendrag och kustvatten i Södra Östersjöns vattendistrikt. Staplarna visar antalet vattenförekomster. Data från VISS 2020-09-01.

Karta 17 Ekologisk status för ytvattenförekomster i Södra Östersjöns vattendistrikt.

Förändringar i ekologisk status sedan 2016

Bedömningen av status följer en annan metod än i perioden 2009–2015. Under perioden 2016–2021 statusklassificerades endast vattenförekomster med betydande påverkan och då endast utifrån de parametrar som bäst kan verifiera denna påverkan. I de vattenförekomster där det inte finns betydande påverkan bedöms den övergripande statusen till god, och inga bedömningar på parameternivå behövs.

Andelen vattenförekomster med god eller hög ekologisk status ligger på samma nivå som under perioden 2009–2015 (Tabell 30).

Ekologisk status för ytvattenförekomster

Tabell 30 Ekologisk status för ytvattenförekomster i Södra Östersjöns vattendistrikt under perioderna 2009–2015 och 2016–2021. Vattenförekomster som har förklarats som kraftigt modifierade eller konstgjorda ingår inte i denna tabell (se avsnitt om Kraftigt modifierade och konstgjorda vattenförekomster). Uppgifterna är hämtade från VISS 2020-09-01.


Sjöar 2010–2015

Vatten-drag 2010–2015

Kust 2010–2015

Sjöar 2016–2021

Vatten-drag 2016–2021

Kust 2016–2021

Hög

2

0

0

0

1

0

God

213

120

0

215

151

1

Måttlig

223

749

139

237

908

160

Otillfreds-ställande

41

125

35

35

95

15

Dålig

15

29

4

19

23

2

Totalt antal vattenförekomster i distriktet

494

1023

178

506

1178

178

Förändringar i indelningen av vattenförekomster kan dock påverka bilden. Om man enbart jämför ytvattenförekomster som haft samma indelning både under perioden 2010–2015 och under 2016–2021 så har 201 förbättrad och 183 försämrad status (Tabell 31).

Vattenförekomster som har en förbättrad eller försämrad ekologisk status

Tabell 31 Antal vattenförekomster i Södra Östersjöns vattendistrikt som har en förbättrad eller försämrad ekologisk status jämfört med föregående cykel.
Uppgifterna är hämtade från VISS 2020-09-01.


Sjöar

Vattendrag

Kustvatten

Totalt

Förbättrade

66

106

29

201

Försämrade

74

104

5

183

Ekologisk potential

För vatten som förklarats som kraftigt modifierade (KMV) eller som konstgjorda vatten (KV), används andra benämningar på kvalitetsklasserna jämfört med de som används för naturliga vatten. Istället för ekologisk status är det den ekologiska potentialen som bedöms. Sju vattenförekomster har förklarats som konstgjorda.

[Underlag som gäller kraftigt modifierade vatten kompletteras till senare delen av samrådet med start 1 mars.]

Ekologisk potential i konstgjorda vatten

Tabell 32 Ekologisk potential hos de sjöar och vattendrag som är KV i Södra Östersjöns vattendistrikt. Uppgifterna är hämtade från VISS 2020-09-01.


Sjöar

Vattendrag

Hög

-

-

God

-

-

Måttlig

-

7

Otillfredsställande

-

-

Dålig

-

-

Förändringar i ekologisk potential sedan förra förvaltningscykeln

[Här kommer text och tabell efter den 1 mars 2021].

Kemisk status

Gränsvärden för kvicksilver och polybromerade difenyletrar (PBDE) överskrids i alla vattendistriktets ytvattenförekomster. Därmed klassificeras samtliga ytvatten i distriktet till uppnår ej god status när kvicksilver och PBDE inkluderas i bedömningen.

I Södra Östersjöns vattendistrikt har 112 ytvattenförekomster bedömts ha sämre än god kemisk status exklusive kvicksilver och PBDE, se Tabell 33.

Statusbedömningarnas tillförlitlighet

Vid sammanvägning gäller att om den kemiska statusen klassificeras till uppnår ej god, ärvs tillförlitligheten från den parameter som med högst tillförlitlighet visar att statusen är sämre än god. Eftersom den kemiska statusen är sämre än god i alla vattenförekomster, med avseende på kvicksilver och PBDE, som har en klassificering med tillförlitlighet 2 (medel), har den kemiska statusen oftast 2 i tillförlitlighet. Tillförlitligheten i klassificeringar för enskilda ämnen beskrivs i avsnitt 3.6 Miljögifter.

Förändringar i kemisk status sedan 2016

Om kvicksilver och PBDE utesluts ur bedömningarna, är andelen ytvattenförekomster som inte uppnår god kemisk status högre under perioden 2016–2021 än under perioden 2010–2015 6 procent 2021 jämfört med 4 procent 2016. Dessutom är det, under åren 2016–2021, fler ämnen som bidragit till en sänkning av kemisk status. Orsakerna till detta är flera. Dels har fler mätningar gjorts sedan 2016, vilket innebär att dataunderlaget för klassificeringar har blivit bättre. Dessutom har gränsvärden och matriser för befintliga prioriterade ämnen reviderats. Under perioden 2016–2021 har också 12 nya prioriterade ämnen tillkommit.

Andelen vattenförekomster som inte uppnår god status om man bortser från ämnena kvicksilver och PBDE (som överskrider gränsvärdena överallt) har ökat med 2 procent.

Karta 18 Kemisk status för ytvattenförekomster.

För att problem med andra prioriterade ämnen inte ska överskuggas av de överallt överskridande ämnena kvicksilver och PBDE, presenteras kemisk status exklusive dessa ämnen (infälld karta: kemisk ytvattenstatus inklusive kvicksilver och PBDE).

Vattenförekomster med sämre än god status

Tabell 33 Antal vattenförekomster i Södra Östersjöns vattendistrikt med sämre än god status, exklusive kvicksilver och PBDE, under åren 2009–2015 och 2016–2021.


Sjöar 2009–2015

Vattendrag 2009–2015

Kust 2009–2015

Sjöar 2016–2021

Vattendrag 2016–2021

Kust 2016–2021

Antal vattenförekomster som ej uppnår god kemisk status exklusive Hg och PBDE

30

34

11

30

51

31

Totalt antal vattenförekomster i distriktet

494

1023

178

506

1189

178

Bidragande orsaker till att den övergripande kemiska statusen har förändrats kan vara både ändrade kunskapsunderlag och metoder, såväl som verkliga ändringar i miljön. Detta beskrivs mer detaljerat i avsnitt 3.6 Miljögifter.

Kontakt