Övergripande grundvattenstatus - Västerhavet

Nedan ser du en redovisning av det övergripande tillståndet för grundvattnet i distriktet.

Kvantitativ status

Av vattendistriktets 596 grundvattenförekomster har en bedömts ha otillfredsställande kvantitativ status (Karta 14). I avsnitt 3.10 Förändrade grundvattennivåer kan du läsa mer om anledningarna till att den kvantitativa statusen är påverkad (VISS-uttag 2020-09-01).

Statusbedömningarnas tillförlitlighet

Tillförlitligheten hos bedömningarna av god kvantitativ status är generellt god eftersom det sällan finns betydande påverkan på kvantiteten. Även bedömningarna av otillfredsställande kvantitativ status är generellt god, eftersom det krävs kunskap om att påverkan på kvantiteten har effekt på grundvattentillgången för att statusen ska anses vara otillfredsställande (Diagram 26).

Cirkeldiagram där nästan hela cirkeln tas upp av fältet för god tillförlitlighet.

Diagram 26 Tillförlitlighet hos bedömningarna av kvantitativ status i Västerhavets vattendistrikt Data från VISS 2020-09-01.

Förändringar i kvantitativ status sedan 2016

Förändringar i kvantitativ status mellan perioderna 2010–2015 och 2016–2021 finns att läsa om i avsnitt 3.10 Förändrade grundvattennivåer.

Kemisk status

Av vattendistriktets 596 grundvattenförekomster har 11 bedömts ha otillfredsställande kemisk status (Karta 15). Det är främst förhöjda halter av bekämpningsmedel och PFAS11 som orsakar otillfredsställande status. I avsnitt 3.6 Miljögifter, 3.8 Klorid och sulfat i grundvatten och 3.9 Kväveföreningar och fosfat i grundvatten finns mer information om anledningarna till att den kemiska statusen är påverkad.

Statusbedömningarnas tillförlitlighet

Eftersom de flesta grundvattenförekomster inte är påverkade i någon betydande grad av mänsklig verksamhet anses de ha god status med god tillförlitlighet. Tillförlitligheten i statusbedömningen sjunker om vattenförekomsten bedöms vara utsatt för betydande påverkan och det saknas tillräckliga mätdata som bekräftar att förekomsten är påverkad.

Cirkeldiagram där fältet för god tillförlitlighet tar upp knappt två tredjedelar av cirkelns yta. Fältet för medel tar upp cirka en tredjedel av ytan.

Diagram 27 Tillförlitlighet hos bedömningarna av kemisk status i Västerhavets vattendistrikt. Data från VISS 2020-09-01.

Förändringar i kemisk status sedan 2016

Av vattendistriktets 20 grundvattenförekomster som hade otillfredsställande kemisk status under perioden har 13 förbättrat sin status, 4 bedöms fortfarande ha otillfredsställande kemisk status. Det har tillkommit 2 grundvattenförekomster som har otillfredsställande status. I avsnitten 3.6 Miljögifter, 3.8 Klorid och sulfat i grundvatten och 3.9 Kväveföreningar och fosfat i grundvatten finns mer information om vad förändringarna i kemisk status beror på.

Lokala riktvärden

Vattenmyndigheterna har i samverkan med berörda beredningssekretariat och SGU tagit fram lokala riktvärden på grund av naturligt höga bakgrundshalter i några vattenförekomster. I Västerhavets vattendistrikt berörs ingen vattenförekomst av något sådant lokalt riktvärde.

Vattenmyndigheterna har i samverkan med berörda beredningssekretariat och SGU även tagit fram lokala riktvärden för grundvattenförekomster som påverkar ett akvatiskt ekosystem negativt. I Västerhavets vattendistrikt gäller det PFAS i ett grundvatten som påverkar en del av Rössjöholmsån.

Kontakt