Övergripande grundvattenstatus - Södra Östersjön

Nedan ser du en redovisning av det övergripande tillståndet för grundvattnet i distriktet.

Kvantitativ status

Av vattendistriktets 702 grundvattenförekomster har 18 bedömts ha otillfredsställande kvantitativ status (Diagram 25). I avsnitt 3.10 Förändrade grundvattennivåer kan du läsa mer om anledningarna till att den kvantitativa statusen är påverkad. (VISS-uttag 2020-09-01)

Statusbedömningarnas tillförlitlighet

Tillförlitligheten hos bedömningarna av god kvantitativ status är generellt god eftersom det sällan finns betydande påverkan på kvantiteten. Även bedömningarna av otillfredsställande kvantitativ status är generellt god, eftersom det krävs kunskap om att påverkan på kvantiteten har effekt på grundvattentillgången för att statusen ska anses vara otillfredsställande (Diagram 25).

Cirkeldiagram där det största fältet är för god
tillfällighet och det tar upp mer än tre fjärdedelar av cirkeln yta.

Diagram 25 Tillförlitlighet hos bedömningarna av kvantitativ status i Södra Östersjöns vattendistrikt. Data från VISS 2020-09-01.

Förändringar i kvantitativ status sedan 2016

Förändringar i kvantitativ status mellan perioderna 2010–2015 och 2016–2021 finns att läsa om i avsnitt 3.10 Förändrade grundvattennivåer

Karta 15 Kvantitativ grundvattenstatus i Södra Östersjöns vattendistrikt.

Karta 16 Kemisk grundvattenstatus i Södra Östersjöns vattendistrikt.

Kemisk status

Av vattendistriktets 702 grundvattenförekomster har 36 bedömts ha otillfredsställande kemisk status (Diagram 26). Det är främst förhöjda halter av bekämpningsmedel, klorid, arsenik och PFASΣ11 som orsakar otillfredsställande status. I avsnitt 3.6 Miljögifter, 3.8 Klorid och sulfat i grundvatten och 3.9 Kväveföreningar och fosfat i grundvatten finns mer information om anledningarna till att den kemiska statusen är påverkad.

Statusbedömningarnas tillförlitlighet

Eftersom de flesta grundvattenförekomster inte är påverkade i någon betydande grad av mänsklig verksamhet anses de ha god status med god tillförlitlighet. Tillförlitligheten i statusbedömningen sjunker om vattenförekomsten bedöms vara utsatt för betydande påverkan och det saknas tillräckliga mätdata som bekräftar att förekomsten är påverkad.

Cirkeldiagram där det största fältet är för god
tillförlitlighet och det tar upp knappt två tredjedelar av cirkelns yta.

Diagram 26 Tillförlitlighet hos bedömningarna av kemisk status i Södra Östersjöns vattendistrikt. Data från VISS 2020-09-01.

Förändringar i kemisk status sedan 2016

Av vattendistriktets 19 grundvattenförekomster som hade otillfredsställande kemisk status under den perioden, så har 5 förbättrat sin status och 13 bedöms fortfarande ha otillfredsställande kemisk status. Det har tillkommit 19 grundvattenförekomster som har otillfredsställande status. I avsnitten 3.6 Miljögifter, 3.8 Klorid och sulfat i grundvatten och 3.9 Kväveföreningar och fosfat i grundvatten finns mer information om vad förändringarna i kemisk status beror på.

Lokala riktvärden

Vattenmyndigheterna har i samverkan med berörda beredningssekretariat och SGU tagit fram lokala riktvärden på grund av naturligt höga bakgrundshalter i några vattenförekomster. I Södra Östersjöns vattendistrikt gäller det bly i vattenförekomsten Vik i Skåne län.

Vattenmyndigheterna har i samverkan med berörda beredningssekretariat och SGU även tagit fram lokala riktvärden för grundvattenförekomster som påverkar ett akvatiskt ekosystem negativt.

Kontakt