Övergripande grundvattenstatus - Norra Östersjön

Nedan ser du en redovisning av det övergripande tillståndet för grundvattnet i distriktet.

Kvantitativ status

Av vattendistriktets 645 grundvattenförekomster har tio bedömts ha otillfredsställande kvantitativ status (Diagram 25). I avsnitt 3.10 Förändrade grundvattennivåer kan du läsa mer om anledningarna till att den kvantitativa statusen är påverkad. (VISS-uttag 2020-09-01)

Statusbedömningarnas tillförlitlighet

Tillförlitligheten hos bedömningarna av god kvantitativ status är generellt god eftersom det sällan finns betydande påverkan på kvantiteten. Även bedömningarna av otillfredsställande kvantitativ status är generellt god, eftersom det krävs kunskap om att påverkan på kvantiteten har effekt på grundvattentillgången för att statusen ska anses vara otillfredsställande (Diagram 25).

Cirkeldiagram där fältet för god tillförlitlighet tar upp ungefär två tredjedelar av cirkeln. Fältet för låg tillförlitlighet tar upp knappt en tredjedel av cirkeln, det finns också ett smalt fält för tillförlitlighet mycket god.

Diagram 25 Tillförlitlighet hos bedömningarna av kvantitativ status i Norra Östersjöns vattendistrikt.

Förändringar i kvantitativ status sedan 2016

Förändringar i kvantitativ status mellan perioderna 2010–2015 och 2016–2021 finns att läsa om i avsnitt 3.10 Förändrade grundvattennivåer.

Kemisk status

Av vattendistriktets 645 grundvattenförekomster har 21 bedömts ha otillfredsställande kemisk status (Diagram 26). Det är främst förhöjda halter av bekämpningsmedel, PFAS och klorid som orsakar otillfredsställande status. I avsnitt 3.6 Miljögifter, 3.8 Klorid och sulfat i grundvatten och 3.9 Kväveföreningar och fosfat i grundvatten finns mer information om anledningarna till att den kemiska statusen är påverkad.

Statusbedömningarnas tillförlitlighet

Eftersom de flesta grundvattenförekomster inte är påverkade i någon betydande grad av mänsklig verksamhet anses de ha god status med god tillförlitlighet. Tillförlitligheten i statusbedömningen sjunker om vattenförekomsten bedöms vara utsatt för betydande påverkan och det saknas tillräckliga mätdata som bekräftar att förekomsten är påverkad (Diagram 26).

Cirkeldiagram där fältet för god tillförlitlighet upptar drygt halva cirkeln. Mindre än hälften av cirkeln upptas av fältet för tillförlitlighet medel. Det finns också en smal tårtbit för fältet mycket bra tillförlitlighet.

Diagram 26 Tillförlitlighet hos bedömningarna av kemisk status i Norra Östersjöns vattendistrikt. Data från VISS 2020-09-01.

Förändringar i kemisk status sedan 2016

Av vattendistriktets 16 grundvattenförekomster som hade otillfredsställande kemisk status under den perioden, så har 7 förbättrat sin status och 9 bedöms fortfarande ha otillfredsställande kemisk status. Det har tillkommit 12 grundvattenförekomster som har otillfredsställande status. I avsnitten 3.6 Miljögifter, 3.8 Klorid och sulfat i grundvatten och 3.9 Kväveföreningar och fosfat i grundvatten finns mer information om vad förändringarna i kemisk status beror på.

Lokala riktvärden

Vattenmyndigheterna har i samverkan med berörda beredningssekretariat och SGU tagit fram lokala riktvärden på grund av naturligt höga bakgrundshalter i några vattenförekomster. I Norra Östersjön gäller det klorid i vattenförekomsten Lövstabruk i Uppsala län.

Vattenmyndigheterna har i samverkan med berörda beredningssekretariat och SGU även tagit fram lokala riktvärden för grundvattenförekomster som påverkar ett akvatiskt ekosystem negativt. I Norra Östersjöns vattendistrikt gäller det PFAS i Tullingeåsen.

Kontakt