Övergripande grundvattenstatus - Bottenhavet

Nedan ser du en redovisning av det övergripande tillståndet för grundvattnet i distriktet.

Kvantitativ status

Av vattendistriktets 976 grundvattenförekomster har ingen bedömts ha otillfredsställande kvantitativ status (Karta 14) (VISS-uttag 2020-09-01).

Statusbedömningarnas tillförlitlighet

Tillförlitligheten hos bedömningarna av god kvantitativ status är generellt god eftersom det sällan finns betydande påverkan på kvantiteten. Även bedömningarna av otillfredsställande kvantitativ status är generellt god, eftersom det krävs kunskap om att påverkan på kvantiteten har effekt på grundvattentillgången för att statusen ska anses vara otillfredsställande (Diagram 25).

Cirkeldiagram där nästan hela cirkelns yta tas upp av fältet för god.

Diagram 25 Tillförlitlighet hos bedömningarna av kvantitativ status i Bottenhavets vattendistrikt. 3 motsvarar mycket god tillförlitlighet, 2 god tillförlitlighet, 1 låg tillförlitlighet och 0 att det helt saknas information om statusklass. Data från VISS 2020-09-01.

Förändringar i kvantitativ status sedan 2016

Förändringar i kvantitativ status mellan perioderna 2010–2015 och 2016–2021 finns att läsa om i avsnitt 3.10 Förändrade grundvattennivåer.

Kemisk status

Av vattendistriktets 976 grundvattenförekomster har 14 bedömts ha otillfredsställande kemisk status (Karta 15). Det är främst förhöjda halter av olika organiska miljögifter som orsakar otillfredsställande status. I avsnitt 3.6 ”Miljögifter”, 3.8 ”Klorid och sulfat i grundvatten” och 3.9 ”Kväveföreningar och fosfat i grundvatten” finns mer information om anledningarna till att den kemiska statusen är påverkad.

Statusbedömningarnas tillförlitlighet

Eftersom de flesta grundvattenförekomster inte är påverkade i någon betydande grad av mänsklig verksamhet anses de ha god status med god tillförlitlighet. Tillförlitligheten i statusbedömningen sjunker om vattenförekomsten bedöms vara utsatt för betydande påverkan och det saknas tillräckliga mätdata som bekräftar att förekomsten är påverkad.

Cirkeldiagram där över tre fjärdedelar av cirkelns yta tas upp av fältet för god. Näst största fält är det för medel.

Diagram 26 Tillförlitlighet hos bedömningarna av kemisk status i Bottenhavets vattendistrikt. 3 motsvarar mycket god tillförlitlighet, 2 god tillförlitlighet, 1 låg tillförlitlighet och 0 att det helt saknas information om statusklass. Data från VISS 2020-09-01.

Förändringar i kemisk status sedan 2016

Av vattendistriktets 21 grundvattenförekomster som hade otillfredsställande kemisk status under den perioden, så har 7 förbättrat sin status och 12 bedöms fortfarande ha otillfredsställande kemisk status. Det har tillkommit en grundvattenförekomst som har otillfredsställande status. I avsnitten 3.6 ”Miljögifter”, 3.8 ”Klorid och sulfat i grundvatten” och 3.9 ”Kväveföreningar och fosfat i grundvatten” finns mer information om vad förändringarna i kemisk status beror på.

Lokala riktvärden

Vattenmyndigheterna har i samverkan med berörda beredningssekretariat och SGU tagit fram lokala riktvärden på grund av naturligt höga bakgrundshalter i några vattenförekomster. I Bottenhavets vattendistrikt gäller det arsenik i vattenförekomsten Hamra i Gävleborgs län.

Vattenmyndigheterna har i samverkan med berörda beredningssekretariat och SGU även tagit fram lokala riktvärden för grundvattenförekomster som påverkar ett akvatiskt ekosystem negativt.

Kontakt