3.10 Förändrade grundvattennivåer

Här visas påverkan, status och risk för förändrade grundvattennivåer.

En blå vattenpump av äldre modell, som man pumpar med handen, på en ljusare blå bakgrund.

Illustration: Rebecca Elfast.

Påverkanskällor: Orsaker till förändrade grundvattennivåer

En påverkanskälla är det som orsakar ett miljöproblem.

Generellt sett är tillgången på grundvatten god i hela distriktet, men lokalt kan det uppstå vattenbrist vid varma och torra perioder. Flera av åren sedan 2016 har varit ovanligt torra vilket återspeglas både i statusklassificeringen och i riskbedömningen. Vattenuttag sker bland annat för vattenanvändning i jordbruk, allmän eller enskild dricksvattentäkt och inom industrin. Vid för stora vattenuttag i områden nära kusten eller i områden med relikt saltvatten kan grundvattenförekomsten få höga halter av klorid och sulfat. Då vattenflödena ändras kan även förorenat vatten riskera att tränga in och orsaka problem med vattenkvaliteten. Täktverksamhet, gruvverksamhet, återställning av dagbrott, utdikning av våtmarker och skogsavverkning kan orsaka förändringar i grundvattennivåerna.

Hårdgjord yta hindrar den naturliga påfyllningen av grundvattenmagasinen, framför allt i städer med stor andel hårdgjorda ytor. På sikt kan det medföra en betydande sänkning av grundvattennivån. Klimatförändringar leder till problem med förändrade grundvattennivåer, både torka och översvämningar. Problemen med låga grundvattennivåer berör mest sydöstra Sverige, men även i övriga landet kan förändrade grundvattennivåer innebära problem för dricksvattenförsörjningen. Nivåförändringar kan också leda till ändrade strömningsriktningar inom en grundvattenförekomst. Det kan i sin tur innebära att föroreningar börjar transporteras mot en dricksvattenbrunn där flödesriktningen tidigare var riktad bort från brunnen.

Betydande påverkan från gruvverksamhet finns på en grundvattenförekomst i Bottenvikens distrikt (VISS-uttag 2020-09-01).

Betydande påverkan från vattenuttag till allmän dricksvattenförsörjning finns i elva grundvattenförekomster i distriktet (VISS-uttag 2020-09-01).

Betydande påverkan finns på 44 av distriktets grundvattenförekomster. Påverkan kommer framförallt från vattenuttag till allmän dricksvattenförsörjning. (VISS-uttag 2020-09-01)

Betydande påverkan finns på 106 av distriktets grundvattenförekomster. Påverkan kommer framförallt från vattenuttag till allmän dricksvattenförsörjning, men även från vattenuttag till enskild dricksvattenförsörjning och till jordbruk. (VISS-uttag 2020-09-01)

 

Karta 12 Riskbedömning för näringsämnen i grundvatten i Södra Östersjöns vattendistrikt.

Det finns betydande påverkan på 27 av distriktets grundvattenförekomster. Påverkan kommer framförallt från vattenuttag till allmän dricksvattenförsörjning, men även från vattenuttag till jordbruk.

(VISS-uttag 2020-09-01)

Påverkan på terrestra ekosystem

Grundvattenberoende terrestra ekosystem är ekosystem på land som är beroende av utflödande grundvatten eller en viss grundvattennivå för att fungera (SGU, 2019). Olika typer av våtmarker eller källor är exempel på grundvattenberoende terrestra ekosystem. Huruvida dessa grundvattenberoende terrestra ekosystem påverkas negativt av rådande grundvattennivåer har utretts.

I Bottenvikens vattendistrikt finns inga identifierade grundvattenberoende terrestra ekosystem som är negativt påverkade till följd av kvantitativ påverkan på en grundvattenförekomst (VISS-uttag 2020-06-01).

I Bottenhavets vattendistrikt finns två identifierade grundvattenberoende terrestra ekosystem som är negativt påverkade till följd av kvantitativ påverkan på en grundvattenförekomst (VISS-uttag 2020-06-01).

I Norra Östersjöns vattendistrikt finns sju identifierade grundvattenberoende terrestra ekosystem som är negativt påverkade till följd av kvantitativ påverkan på en grundvattenförekomst. (VISS-uttag 2020-06-01)

I Södra Östersjöns vattendistrikt finns 13 identifierade grundvattenberoende terrestra ekosystem som är negativt påverkade till följd av kvantitativ påverkan på en grundvattenförekomst. (VISS-uttag 2020-06-01)

I Västerhavets vattendistrikt finns sex identifierade grundvattenberoende terrestra ekosystem som är negativt påverkade till följd av kvantitativ påverkan på en grundvattenförekomst (VISS-uttag 2020-06-01).

Statusklassificering

Ingen vattenförekomst har otillfredsställande kvantitativ status (VISS-uttag 2020-09-01).

Förändringar sedan 2016

Antalet vattenförekomster med otillfredsställande status har inte förändrats sedan perioden 2010–2015 (VISS-uttag 2020-09-01).

Ingen vattenförekomst har otillfredsställande kvantitativ status (VISS-uttag 2020-09-01).

Förändringar sedan 2016

Antalet vattenförekomster med otillfredsställande status har inte förändrats sedan perioden 2010–2015 (VISS-uttag 2020-09-01).

Tio vattenförekomster har otillfredsställande kvantitativ status. Ingen av vattenförekomsterna som har otillfredsställande kvantitativ status påverkar ett grundvattenberoende ekosystem. (VISS-uttag 2020-09-01)

Förändringar sedan 2016

Antalet grundvattenförekomster med otillfredsställande status med avseende på kvantitet har ökat från en till tio sedan perioden 2010–2015. Förändringarna beror i några fall på verkliga försämringar i vattenmiljön, till följd av att vattenuttagen har varit för stora i förhållande till grundvattenbildningen. I några fall handlar det om ändrade metoder för bedömning av kvantitativ status, då stigande halter av klorid och sulfat ges större tyngd i bedömningen sedan 2016. (VISS-uttag 2020-09-01)

18 vattenförekomster har otillfredsställande kvantitativ status. Ingen av vattenförekomsterna som har otillfredsställande kvantitativ status påverkar ett grundvattenberoende ekosystem. VISS-uttag 2020-09-01)

Förändringar sedan 2016

Antalet grundvattenförekomster med otillfredsställande status med avseende på kvantitet har ökat från sju till 18 sedan perioden 2010–2015. Förändringen beror dels på en verklig försämring i vattenmiljön, dels på ändrade metoder för bedömning av status. (VISS-uttag 2020-09-01)

En vattenförekomst har otillfredsställande kvantitativ status. Vattenförekomsten med otillfredsställande status påverkar inget grundvattenberoende ekosystem) (VISS-uttag 2020-09-01).

Förändringar sedan 2016

Inga förändringar har skett sedan förra bedömningen under åren 2010–2015. En grundvattenförekomst på Bjärehalvön klassificeras fortfarande till att inte uppnå god kvantitativ status (VISS-uttag 2020-09-01).

(VISS-uttag 2020-09-01)

Riskbedömning

En vattenförekomst riskerar att ha otillfredsställande status (Karta 12). Denna behöver operativ övervakning för att verifiera påverkan. Den behöver åtgärder direkt. (VISS-uttag 2020-09-01)

För att en grundvattenförekomst ska nå god kvantitativ status får det inte finnas mänsklig påverkan på grundvattenförekomsten som leder till betydande skada på ett grundvattenberoende terrestert ekosystem (direktiv 2000/60/EG).

Vattenförekomsterna behöver operativ övervakning för att verifiera påverkan och åtgärder för att minska påverkan.

Karta 12 Riskbedömning för förändrade grundvattennivåer i Bottenvikens vattendistrikt.PDF

Karta 13 Riskbedömning för skada på förbundna landmiljöer i Bottenvikens vattendistrikt.PDF

Elva vattenförekomster riskerar att ha otillfredsställande status (Karta 12). Dessa behöver operativ övervakning för att verifiera påverkan. En av dem behöver åtgärder direkt (VISS-uttag 2020-09-01)

För att en grundvattenförekomst ska nå god kvantitativ status får det inte finnas mänsklig påverkan på grundvattenförekomsten som leder till betydande skada på ett grundvattenberoende terrestert ekosystem (direktiv 2000/60/EG).

I Bottenhavets vattendistrikt finns inga grundvattenförekomster som riskerar att inte följa miljökvalitetsnormen god kvantitativ status på grund påverkan på grundvattenberoende terrestert ekosystem.

Karta 12 Riskbedömning för förändrade grundvattennivåer i Bottenhavets vattendistrikt.PDF

Karta 13 Riskbedömning för skada på förbundna landmiljöer i Bottenhavets vattendistrikt.PDF

44 vattenförekomster riskerar att ha otillfredsställande status. Dessa behöver operativ övervakning för att verifiera påverkan. 19 av dem behöver åtgärder direkt. (VISS-uttag 2020-09-01), se Karta nedan.

För att en grundvattenförekomst ska nå god kvantitativ status får det inte finnas mänsklig påverkan på grundvattenförekomsten som leder till betydande skada på ett grundvattenberoende terrestert ekosystem (direktiv 2000/60/EG).

I Norra Östersjöns vattendistrikt riskerar två grundvattenförekomster att inte följa miljökvalitetsnormen god kvantitativ status på grund av påverkan på grundvattenberoende terrestra ekosystem. En av grundvattenförekomsterna är påverkade av dricksvattenuttag och i den andra har man noterat sjunkande grundvattennivåer men inte utrett orsaken.

Vattenförekomsterna behöver operativ övervakning för att verifiera påverkan. Åtta av dem behöver åtgärder direkt.


Karta 11 Riskbedömning för förändrade grundvattennivåer i Norra Östersjöns vattendistrikt.PDF


Karta 12 Riskbedömning för skada på förbundna landmiljöer i Norra Östersjöns vattendistrikt.PDF

106 vattenförekomster riskerar att ha otillfredsställande status. Dessa behöver operativ övervakning för att verifiera påverkan. 77 av dem behöver åtgärder direkt. (VISS-uttag 2020-09-01)

För att en grundvattenförekomst ska nå god kvantitativ status får det enligt vattendirektivet inte finnas mänsklig påverkan på grundvattenförekomsten som leder till betydande skada på ett grundvattenberoende terrestert ekosystem.

I Södra Östersjöns vattendistrikt riskerar 13 grundvattenförekomster att inte följa miljökvalitetsnormen god kvantitativ status på grund av påverkan på grundvattenberoende terrestra ekosystem. Påverkan utgörs främst av vattenuttag till dricksvatten, jordbruket och industrier.

Vattenförekomsterna behöver operativ övervakning för att verifiera påverkan och en av dem behöver åtgärder direkt.

Karta 13 Riskbedömning för förändrade grundvattennivåer i Södra Östersjöns vattendistrikt. PDF

Karta 14 Riskbedömning för skada på förbundna landmiljöer i Södra Östersjöns vattendistrikt.PDF

I Västerhavets vattendistrikt riskerar 27 vattenförekomster att ha otillfredsställande status Karta 12). Dessa behöver operativ övervakning för att verifiera påverkan. Tolv av dem behöver åtgärder direkt (VISS-uttag 2020-09-01).

För att en grundvattenförekomst ska nå god kvantitativ status får det inte finnas mänsklig påverkan på grundvattenförekomsten som leder till betydande skada på ett grundvattenberoende terrestert ekosystem.

I Västerhavets vattendistrikt riskerar fem grundvattenförekomster att inte följa miljökvalitetsnormen god kvantitativ status på grund av påverkan på grundvattenberoende terrestra ekosystem. Påverkan utgörs främst av dikning, dricksvattenuttag och vattenuttag inom jordbruket.

Vattenförekomsterna behöver operativ övervakning för att verifiera påverkan. En av dem behöver åtgärder direkt.

Karta 12 Riskbedömning för förändrade grundvattennivåer i Västerhavets vattendistrikt.PDF

Karta 13 Riskbedömning för skada på förbundna landmiljöer i Västerhavets vattendistrikt.PDF

Kontakt