2.1 Geografi och befolkning i Västerhavets vattendistrikt

26 procent av Sveriges befolkning bor i Västerhavets vattendistrikt (se Tabell 1) och befolkningen växer stadigt. Befolkningen i distriktet flyttas i viss mån under sommaren, då kustbandet får en starkt ökad befolkning, vilket har konsekvenser för vattenanvändningen.

Kustlandskap vid Kullens fyr i Kullabergs naturreservat på sommaren.

Västerhavets vattendistrikt sträcker sig från Kullen i söder till Klarälvens källflöden i norr, från Skagerraks kust i väster till Tivedens skogar i öst. I distriktet finns allt från unika marina miljöer längs med kusten, till ensligt belägna skogssjöar i Dalsland och Värmland. Här finns många vattendrag och Sveriges största flod, Göta älv. I Värmlands älvdalar och längs med Hallands rullstensåsar finns stora grundvattentillgångar.

Göteborg är den största staden i distriktet och är Sveriges andra folkrikaste kommun. Bland övriga större städer i distriktet kan nämnas Borås, Halmstad, Karlstad Kungsbacka, Mölndal och Varberg. Befolkningstätheten i distriktet varierar stort mellan som lägst 2,8 invånare per km2 Torsby kommun i Värmland till 1 293 invånare per km2 i Göteborgs kommun.

Nästan 60 procent av distriktet präglas av stora barrskogsområden som utgör grunden för en stor del av industriproduktionen av trävaror, papper och pappersmassa. Jordbruksmarken täcker ca 15 procent och bebyggelse täcker endast tre procent av distriktets yta. Drygt 14 procent av distriktet utgörs av vatten, där våtmarker inte ingår med sina fyra procent av distriktets totala yta.

Stapeldiagram som visar att mest mark används till skogsproduktion.

Diagram 1 Markanvändning i de fem vattendistrikten. Under punkten övrig mark ingår: täkter och gruvområden, golfbanor och skidpistar samt berg i dagen och övrig mark. Källa: (SCB, 2019), Namn: Markanvändningskategoriernas andel av landarealen per vattendistrikt 2015, procent.

 Befolkning i Västerhavets vattendistrikt.

 

Tabell 1 Befolkning i Västerhavets vattendistrikt

Befolkning

Antal

Procent

Total befolkning

2 653 519

26 %

- andel i tätort

2 228 956

84 %

- andel utanför tätort

424 563

16 %

Kontakt