2.1 Geografi och befolkning i Södra Östersjöns vattendistrikt

Södra Östersjöns vattendistrikt ligger i sydöstra Sverige och består av hela eller delar av 10 län och 91 kommuner.

Vy över Vättern från Brahehus, med rutformad uppdelning av åkermark i förgrunden.

Det sträcker sig längs Östersjökusten från Bråviken i norr, runt Smålands, Blekinges och Skånes kust till Kullens spets i norra Öresund. Öland och Gotland ingår i distriktet och Gotland är den östra gränsen för vattendistriktet. Distriktet omfattar också Sveriges näst största sjö, Vättern, som är en stor dricksvattenresurs, även till orter utanför Södra Östersjöns vattendistrikt (se Karta 1). Många kommuner, bland annat Askersund, Falköping, Hjo, Jönköping, Karlsborgs, Motala, Skara, Skövde, Vadstena och Ödeshög får sitt dricksvatten från Vättern, vilket omfattar cirka 300 000 invånare. Siffran kan komma att fördubblas då även Hallsberg, Kumla, Laxå, Lekeberg och Örebro kommuner planerar att ta sitt dricksvatten härifrån. Hela Vättern är dessutom ett Natura 2000-område med unika naturvärden när det kommer till bland annat växter, fiskar och fåglar.

Södra Östersjöns vattendistrikt omfattar 30 huvudavrinningsområden där Motala ström i Östergötland, Emån i Småland och Helge å i Skåne utmärker sig som arealmässigt mycket stora för sydöstra Sverige, se Karta 1.

Inom vattendistriktet finns näringsrika slättsjöar och vattendrag inom jordbruksbygd, exempelvis i Skåne. På sydsvenska höglandet, som omfattar norra Småland, södra Västergötland och södra Östergötland finns å andra sidan många näringsfattiga skogssjöar. Öland och Gotland utmärks av sina fåtal sjöar och vattendrag, vilka därför är extra värdefulla.

Södra Östersjöns vattendistrikt har en lång kuststräcka, cirka en tredjedel av Sveriges totala kuststräcka, med varierande landskapsutformning med klippskärgård, moränskärgård och låglänt sandskärgård. Att skärgården dessutom består av täta kluster av öar istället för mer utspridd arkipelag eller öppen kust gör den östra svenska skärgården unik.

30 procent av Sveriges befolkning bor i Södra Östersjöns vattendistrikt (se Tabell 1) och befolkningen växer stadigt. Befolkningen i distriktet är dessutom radikalt annorlunda under sommaren. I Skåne blir befolkningen till exempel dubbelt så många under sommarmånaderna och både Öland och Gotland ökar sin befolkningsmängd tiofalt under sommaren, vilket gör att vattenanvändningen ökar under sommaren, när den istället skulle behöva minska.

Bland större städer i distriktet kan nämnas Malmö, Linköping, Helsingborg, Jönköping, Norrköping, Lund och Växjö. Befolkningstätheten i distriktet varierar stort mellan som lägst 5,5 invånare per km2 i Ydre kommun i Östergötland till 2 193 invånare per km2 i Malmö kommun.

Geografi, markanvändning och befolkning


Tabell 1 Geografi, markanvändning och befolkning i Södra Östersjöns vattendistrikt. [1] Markanvändning är tagen från SCB:s statistikdatabas (SCB, 2015). Markanvändningen klassas vart femte år. [2] Befolkning i november 2019. [3] Andel invånare i tätort är indelat efter kommungrupperingen, som görs av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) (SKR, 2019). I ”tätort” ingår storstäder och storstadsnära kommuner (A1-A2), större städer och kommuner nära större stad (B3-B5) och mindre städer (C6). [4] Andel på landsbygden innefattar pendlingskommuner till mindre tätorter och landsbygdskommuner med mindre än 15 000 invånare i den största tätorten (C7-C9).


Antal

Procent

Total areal
- land
- sjöar
- vattendrag
- hav

99 788 km2

4 090 km2
10 170 km2
10 068 km2


61
6

33

Markanvändning[1]
- åker
- betesmark
- bebyggelse
- produktionsskog18
5
6
57

Befolkning[2]
- i tätort[3]
- på landsbygden[4]

2 889 973
86
14

Näringsverksamheter behöver vatten

Flera av sjöarna, vattendragen och kustvattnen har ett stort samhällsekonomiskt värde och försörjer både hushåll, djurhållningen och industrin. I flertalet av distriktets sjöar, vattendrag och längs kusten bedrivs både kommersiellt fiske och rekreationsfiske. Bara i Vättern uppskattas det kommersiella fisket till tiotals miljoner kronor årligen (se Tabell 3).

Om havsvatten till kylvatten för Oskarshamns kärnkraftverk inte räknas med går det mesta av vattnet i Södra Östersjöns vattendistrikts industri åt som processvatten i tillverkningsindustrin. Sötvatten används dessutom för bevattning av åkermark och kraftproduktion. Distriktet har cirka 35 procent av all Sveriges åkermark och lite mer än hälften av all betesmark. Matproduktionen är stor och viktigt i distriktet och för Sverige i stort. Här odlas cirka 40 procent av allt spannmål, 40 procent av alla baljväxter, 60 procent av all potatis och 92 procent av alla sockerbetor. Södra Östersjöns vattendistrikt har högst djurtäthet i landet och cirka 45 procent av Sveriges lantbruksdjur (se Tabell 2 och Karta 2).

Antal djur per djurslag

 

Tabell 2 Antal djur per djurslag i Södra Östersjöns vattendistrikt angett i antal och i procent av Sveriges totala mängd djur per djurslag.

Djur

Antal

Procent av Sveriges totala

hästar

32 796

32

nötkreatur

652 033

44

får

247 617

44

grisar

620 383

45

höns

10 258 826

58

Utmärkande för Södra Östersjöns vattendistrikt är också turismnäringen och de stora antalet turister under framförallt sommarmånaderna. Total antal gästnätter (inklusive hotell, stugbyar, vandrarhem och campingplatser) under 2019 uppgick till nästan 16,3 miljoner, i distriktets län (SCB, 2020b). Till detta tillkommer de 127 988 fritidshus, som finns i distriktet (SCB, 2019f). I Tabell 3, nedan redovisas förädlingsvärdet per bransch i Södra Östersjöns vattendistrikt. Förädlingsvärdet för turismen redovisas inte separat, men ingår i tjänstesektorn, som har det största förädlingsvärdet i distriktet.

Förädlingsvärde i olika branscher

Tabell 3 Förädlingsvärde 2016 per capita i Södra Östersjöns vattendistrikt för jordbruk, skogsbruk och fiske (SNI 01-03) och utvinning, tillverkningsindustri och energiförsörjning (SNI 05-35), mätt kronor per person (SCB, 2019f).

Bransch

Kronor/person

Jordbruk

2 244

Skogsbruk

3 153

Fiske och vattenbruk

74

Totalt areella näringar

5 471

Försörjning av el, gas, värme och kyla

7 688

Pappers- och pappersvarutillverkning

2 975

Stål- och metallframställning

2 169

Tillverkning av kemikalier och kemiska produkter

1 898

Övriga industrier

48 673

Total utvinning industrier och energiförsörjning

63 403

Transporter

9 011

Vatten och avloppshantering

1 101

Transporter samt vatten och avloppshantering

10 112

Övriga tjänster

255 531

Total tjänstesektor

273 309

Kontakt