2.2 Vattenförekomster i Norra Östersjöns vattendistrikt

För att kunna beskriva vattenmiljöernas tillstånd och definiera ändamålsenliga miljökvalitetsnormer behöver alla vatten delas in i enheter som är så likartade som möjligt när det gäller typ, status och påverkanstryck. Enheterna kallas vattenförekomster och definieras bland annat utifrån storlek. Kriterierna för hur indelningen görs beskrivs i [bilaga 5].

Svartån i tät lövskog.

Ytvattenförekomster som är betydligt hydromorfologiskt påverkade kan enligt vattenförvaltningsförordningen under vissa förutsättningar förklaras som kraftigt modifierade eller konstgjorda. Det kan till exempel vara dammar eller kanaler. För kraftigt modifierade vatten (KMV) och konstgjorda vatten (KV) tillämpas inte samma kvalitetskrav som för ”naturliga” vattenförekomster. Vattnet i dessa vattenförekomster ska uppnå så god kvalitet som är möjligt utan att det har för stor inverkan på den verksamhet som ligger till grund för att vattenförekomsten har fastställts som KMV eller KV. Verksamheter som kan anges som skäl för att förklara vattenförekomster som KMV är bland annat kraftproduktion, dricksvattenförsörjning och markavvattning.

I Norra Östersjöns vattendistrikt har 1327 ytvattenförekomster och 646 grundvattenförekomster avgränsats (Tabell 2). Fyra av ytvattenförekomsterna har fastställts som KMV och de finns alla i Arbogaån. Fem ytvattenförekomster är fastställda som KV. Dessa ligger i Hjälmare kanal och Kvismare kanal.

Vattenförekomster i distriktet

Tabell 2 Antal vattenförekomster per kategori i Norra Östersjöns vattendistrikt.Grundvatten

646

Ytvatten

1326

Naturliga vatten

- sjöar

- vattendrag

- kustvatten

 

427

723

167

Kraftigt modifierade vatten

- vattendrag

 

4

Konstgjorda vatten

- vattendrag

- sjöar


1
4


Kontakt