2.1 Geografi och befolkning i Norra Östersjöns vattendistrikt

Norra Östersjöns vattendistrikt sträcker sig från strax söder om Dalälven i norr och i det närmaste ner till Bråviken i söder och från Kilsbergen i väster till skärgården i öster. Distriktet berör hela eller delar av Uppsala, Örebro, Stockholms, Södermanlands, Västmanlands, samt en liten del av Östergötlands och Dalarnas län. 76 kommuner ingår helt eller delvis i vattendistriktet.

Vattendistriktet omfattar huvudavrinningsområdena från och med Tämnarån i norr till och med Kilaån i söder. Dessutom tillkommer landområdena vid kusten mellan huvudavrinningsområdena samt kustvattenområdet intill en sjömil utanför skärgårdens yttersta kobbar och skär (den så kallade baslinjen). Vattendistriktets avgränsning och större avrinningsområden visas i Karta 1.

Vattendistriktets area inklusive kustvatten är cirka 44 000 km2 och arean exklusive kustvatten är cirka 37 000 km2 (tabell 1). Det dominerande avrinningsområdet är Norrström, det vill säga området som rinner ut via Mälaren i Stockholm och Södertälje, med drygt 22 000 km2.

Norra Östersjöns vattendistrikt är det till ytan minsta vattendistriktet i Sverige, men har med sina 3,1 miljoner invånare den största befolkningen. 91 procent av befolkningen bor i tätort och cirka 1,9 miljoner av dessa är bosatta i Stockholmsområdet. Uppsala, Västerås och Örebro, med över 100 000 invånare vardera, är större städer i distriktet. Stora delar av vattendistriktet präglas av den påverkan som mänskliga verksamheter har medfört och effekterna kan avläsas i tillståndet i vattenmiljöerna. Markanvändningen i distriktet visas i Karta 2.

Kustområdet varierar med öppna kuststräckor längst i norr och breda skärgårdsområden längre söderut. Landhöjningen präglar kustlandskapet genom uppgrundning och avsnörning av sjöar och våtmarker. Salthalt, vattenomsättning och landpåverkan uppvisar tydliga gradienter från norr till söder, från kust till utsjö samt från yta till botten och är styrande för både vattenkvalitet och artsamhällen.

Geografi och befolkning i Norra Östersjöns vattendistrikt.

Tabell 1 Geografi och befolkning i Norra Östersjöns vattendistrikt.
*Inkluderar de tre markslagna täkter och gruvområden, golfbanor och skidpistar samt berg i dagen och övrig mark.

Fysiskt område (1)


Total areal (inkl. kustvatten)
- andel mark
- andel vatten

44 200 km2
76 %
24 %

Markanvändning
- åker
- bete
- skog
- bebyggd mark
- övrigt*


17 %
2 %
66 %
7 %
8 %

Hydrologiska förhållanden (2)


Årsmedelavrinning

200–400 mm

Nederbörd

600–900 mm/år

Vattenanvändning (1)


Hushållens vattenuttag
- Totalt
- Kommunalt
- Enskilt


202 miljoner m3
183 miljoner m3
19 miljoner m3

Jordbrukets vattenuttag
- Totalt
- Bevattning
- Djurhållning


4 miljoner m3
1 miljon m3
3 miljoner m3

Befolkning (1)


Total befolkning
- Andel i tätort
- Andel utanför tätort

3 561 425 personer
93 %
7 %

Befolkningstäthet

80 personer/km2

Kontakt