2.8 Beskrivning av klimatförändringarnas förväntade effekter

Vårt klimat står inför stora förändringar. Dessa är direkt länkade till människans aktiviteter.

Solig sommardag vid ett översvämmat träsk där björkar står mitt i vattnet. 

I Bottenvikens vattendistrikt förutspås temperaturökning, extrema väderförhållanden och ökad nederbörd skapa helt nya levnadsförhållanden för oss människor men även för djur och växter. Vattendrag kan få ökad temperatur och syrebrist på grund av ökad lufttemperatur och längre perioder av torka. Detta skulle missgynna dagens vattenlevande djur- och växter. En ökad temperatur skulle även kunna leda till en expansion av nya växt- och djurarter och ett utdöende av de arter som är specifika för vårt kallare klimat. Ökad nederbörd skapar förhöjd risk för översvämningar framförallt när det förväntas att en större andel av vinternederbörden kommer att falla som regn och inte som snö. Mer regn ger ökad risk för översvämningar som i sin tur kan ge långtgående konsekvenser för samhället med störningar i infrastruktur och till och med fara för liv. Vidare kan ökad nederbörd skapa risk för ökad spridning av virus, bakterier och parasiter, ökad spridning av föroreningar till grundvatten och problem med kapaciteten i avlopps- och dagvattensystem.

I Bottenvikens vattendistrikt skulle ökade temperaturer också kunna ge en längre vegetationsperiod och då gynnsammare odlingsförhållanden. Detta kan innebära att andelen landareal som används till jordbruksmark ökar, vilket i sin tur kan leda till ökad användning av växtskyddsmedel och näringsämnen samt ett större vattenuttag än idag. Det skulle i sin tur kunna leda till utökad avrinning av förorenande ämnen till sjöar, vattendrag och grundvatten. Torka skulle kunna bli ett problem i framtiden när temperaturerna stiger. Varmare klimat ger mer regn men även en högre avdunstning vilket leder till mindre grundvattenbildning och mindre avrinning till sjöar och vattendrag.

Detta är en av de utmaningar som Bottenvikens vattendistrikt arbetar med i form av att ta fram en delförvaltningsplan för vattenbrist som är anpassad till distriktet, se sista punkten under rubriken ”Utmaningar i distriktet”.

Kontakt