2.6 Grundvattenberoende ekosystem i Bottenvikens vattendistrikt

Enligt(vattendirektivet)(2000/60/EG) och(grundvattendirektivet)(2006/118/EG) ska så kallade grundvattenberoende ekosystem ingå i vattenförvaltningsarbetet.

Kallkälla med bäcknicka. Foto Pohlia Wahlenbergii

Foto: Anders Tedeholm, Azote

Grundvattenberoende ekosystem finns vid markytan både på land och i vatten (SGU, 2019). På land kallas de för grundvattenberoende terrestra ekosystem och i vatten för anslutna akvatiska ekosystem. Ett grundvattenberoende terrestert ekosystem är beroende av en viss mängd utflödande vatten eller viss nivå av vatten i en grundvattenförekomst (SGU-FS 2013:1). Ett anslutet akvatiskt ekosystem kan exempelvis vara en sjö eller en å, som utbyter betydande mängder vatten med en grundvattenförekomst. Inom Bottenvikens vattendistrikt finns 51 identifierade grundvattenberoende terrestra ekosystem och två ytvattenförekomster som är anslutna akvatiska ekosystem (VISS)2020-03-25). Mer om resultatet av arbetet med grundvattenberoende ekosystem går att läsa i kapitel 3.

Arbetet med grundvattenberoende ekosystem kommer att fortsätta i nästa vattenförvaltningscykel och metoderna för arbetet kommer att förbättras ytterligare. Kartläggningen av grundvattenberoende ekosystem är alltså inte komplett och antalet identifierade ekosystem kommer att öka under arbetets gång.

Kontakt