2.3 Vattenanvändning i Bottenvikens vattendistrikt

Bottenvikens vattendistrikt hade år 2015 ett totalt vattenuttag på 376 miljoner kubikmeter.

Solig sommardag vid vattendrag där flera kor vadat ut i vattnet. 

Detta vattenuttag användes sedan till största delen av industrin och hushållen (se Diagram 2) Av det totala vattenuttaget stod sötvattenuttaget för den största delen, cirka 74 procent. Ytvattenuttag utgjorde den största delen av sötvattenuttaget, cirka 81 procent. Uttag av grundvatten stod för cirka 18 procent av det totala sötvattenuttaget (Tabell 3 och Tabell 4) (SCB, 2017b).

Sötvattenuttag 2015

Tabell 3. Sötvattenuttag efter typ av vatten, per vattendistrikt. Alla mått i tusentals kubikmeter.

Vattendistrikt

Grund-vattenuttag

Grund-vattenuttag

(% av totalt sötvatten-uttag)

Ytvatten uttag

Ytvatten
uttag (% av totalt sötvatten-uttag)

Totalt söt-vattenuttag

Bottenviken

50 994

18,2%

227 473

81,4%

279 579

Bottenhavet

80 007

13%

510 371

85%

602 108

Norra Östersjön

46 337

9%

383 291

78%

491 947

Södra Östersjön

76 481

17%

316 670

70%

449 444

Västerhavet

74 910

12%

514 401

83%

620 831

Totalt

328 731

13%

1952207

80%

 2 443 910

Vattendistriktens totala vattenuttag 2015

Tabell 4. Vattenuttag 2015 efter typ av vatten, per vattendistrikt. Alla mått i tusentals kubikmeter.

Vatten

distrikt

Havs-vatten

uttag

Havs-vatten

uttag

(% av totalt uttag)

Ej fördelat vatten

Ej fördelat vatten

(% av totalt uttag)

Totalt

söt-vatten

uttag

Totalt

söt-vatten

uttag (% av totalt uttag)

Totalt vatten

uttag

Bottenviken

96 696

25,7%

1 112

0,3%

279 579

74,3%

376 275

Bottenhavet

14 244

2,3%

11 730

1,9%

602 108

97,7%

616 352

Norra Östersjön

81 722

14,2%

62 319

10,9%

491 947

85,8%

573 669

Södra Östersjön

183 687

29,0%

56 293

8,9%

449 444

71,0%

633 131

Västerhavet

262 487

29,7%

31 519

3,6%

620 831

70,3%

883 318

Totalt

638 836

20,7%

162973

5,3%

 2 443 910

79,3%

3 082 746

Stapeldiagram som visar att industrin använder i särklass mest vatten.

Diagram 2 Vattenanvändning 2015 uppdelat på de olika vattendistrikten samt typ av användare. I kategorin Övrig användning ingår kommunalt vatten som används inom andra näringsgrenar än tillverkningsindustrin, bland annat byggverksamhet, varuhandel, hotell- och restaurang, transporter, offentlig förvaltning. Till övrig användning räknas också det vatten som används för drift och underhåll av vattenverkens anläggningar samt de förluster som uppstår i ledningsnätet mellan vattendistributör och användare (SCB, 2017b).

Kontakt