2.2 Vattenförekomster i Bottenvikens vattendistrikt

För att kunna beskriva vattenmiljöernas tillstånd och definiera ändamålsenliga miljökvalitetsnormer behöver alla vatten delas in i enheter som är så likartade som möjligt när det gäller typ, status och påverkanstryck. Enheterna kallas vattenförekomster och definieras bland annat utifrån storlek. Kriterierna för hur indelningen görs beskrivs i bilaga 6a, Vattenförekomstindelning och typning av vattenförekomster

Solig höstdag med utsikt över Luleälven med ett vattenkraftverk i bakgrunden.

Ytvattenförekomster som är betydligt hydromorfologiskt påverkade kan enligt vattenförvaltningsförordningen under vissa förutsättningar förklaras som kraftigt modifierade eller konstgjorda. Det kan till exempel vara dammar eller kanaler. För kraftigt modifierade vatten (KMV) och konstgjorda vatten (KV) tillämpas inte samma kvalitetskrav som för ”naturliga” vattenförekomster. Vattnet i dessa vattenförekomster ska uppnå så god kvalitet som är möjligt utan att det har för stor inverkan på den verksamhet som ligger till grund för att vattenförekomsten har fastställts som KMV eller KV. Verksamheter som kan anges som skäl för att förklara vattenförekomster som KMV är bland annat kraftproduktion, dricksvattenförsörjning och markavvattning.

Bottenvikens vattendistrikt har totalt 7 015 ytvattenförekomster och 783 grundvattenförekomster (Tabell 2: Antal vattenförekomster i Bottenvikens vattendistrikt). År 2019 var 185 av dessa vattenförekomster fastställda som KMV och tio vattenförekomster fastställda som KV. Inför arbetet med den nationella planen för moderna miljövillkor för vattenkraften enligt miljöbalken, pågår en särskild KMV-översyn av de vattenförekomster som är påverkade av vattenkraft.

Vattenförekomster i distriktet

Tabell 2. Antal vattenförekomster i Bottenvikens vattendistrikt.Grundvatten

783

- Ytvatten

7015

Naturliga vatten

- sjöar

- vattendrag

kustvatten


1997

4904

113

Kraftigt modifierade vatten

vattendrag

 

185

Konstgjorda vatten

vattendrag

 

10 


Kontakt