2.3 Vattenanvändning i Bottenhavets vattendistrikt

Vattendistriktets vatten är mer eller mindre påverkade av människan. Det handlar bland annat om lämningar efter flottningsverksamhet och påverkan av vattenkraft.

Vybild över älvsträcka med skogklädda berg i bakgrunden.

Detta ger en påverkan som syns i vatten genom bland annat vattendrag som rätats, dammar och torra vattenfåror. Förutom vattenkraften är det idag främst verksamheter som skogsbruk och tung basindustri som påverkar i vattendistriktet. Miljöproblem som försurning, miljögifter och farligt höga halter av metaller är även de, viktiga problem i Bottenhavets vattendistrikt. Miljögifter och höga halter av metaller hänförs till stor del den historiska industrialiseringen. Dagens industri bidrar i mindre utsträckning till föroreningen av våra vatten, mycket tack vare en hårdare miljölagstiftning och en ökad medvetenhet.

Bottenhavets vattendistrikt är störst i Sverige vad gäller totalt sötvattenuttag per capita, med drygt 700 m3 per person och år, vilket till stor del är ett resultat av industrins vattenuttag. I vattendistriktet står industrin för hela 82 procent av sötvattenuttaget (SCB, 2019).

Kontakt