2.2 Vattenförekomster i Bottenhavets vattendistriktet

För att kunna beskriva vattenmiljöernas tillstånd och definiera ändamålsenliga miljökvalitetsnormer behöver alla vatten delas in i enheter som är så likartade som möjligt när det gäller typ, status och påverkanstryck. Enheterna kallas vattenförekomster och definieras bland annat utifrån storlek. Kriterierna för hur indelningen görs beskrivs i [bilaga 5].

Vägbro över ett sund. Snöklädda granar på ett brant berg i bakgrunden.

Ytvattenförekomster som är betydligt hydromorfologiskt påverkade kan enligt vattenförvaltningsförordningen under vissa förutsättningar förklaras som kraftigt modifierade eller konstgjorda. Det kan till exempel vara dammar eller kanaler. För kraftigt modifierade vatten (KMV) och konstgjorda vatten (KV) tillämpas inte samma kvalitetskrav som för ”naturliga” vattenförekomster. Vattnet i dessa vattenförekomster ska uppnå så god kvalitet som är möjligt utan att det har för stor inverkan på den verksamhet som ligger till grund för att vattenförekomsten har fastställts som KMV eller KV. Verksamheter som kan anges som skäl för att förklara vattenförekomster som KMV är bland annat kraftproduktion, dricksvattenförsörjning och markavvattning.

I Bottenhavets vattendistrikt har 10 736 ytvattenförekomster och 976 grundvattenförekomster avgränsats (Tabell 2). Av dessa är 419 vattenförekomster fastställda som KMV och sju vattenförekomster fastställda som KV.

Vattenförekomster i distriktet

Tabell 2. Antal vattenförekomster i Bottenhavets vattendistrikt.Grundvatten

976

- Ytvatten

10 736

Naturliga vatten

- sjöar

- vattendrag

- kustvatten

10 310
3521
6704
85

Kraftigt modifierade vatten

- vattendrag

- sjöar

419
252

167

Konstgjorda vatten

- vattendrag

- sjöar

7
6
1


Kontakt