2.1 Geografi och befolkning i Bottenhavets vattendistrikt

Bottenhavets vattendistrikt är fördelat på sju län och 52 kommuner, varav flera delas med Norra Östersjöns, Västerhavet och Bottenvikens vattendistrikt. Det krävs bra samarbete över kommun- och länsgränser för att kunna se helheten, uppströms- och nedströmsperspektiv och för att koppla åtgärder till fysisk planering. Länsstyrelsen Västernorrland är den länsstyrelse som utsetts till vattenmyndighet för Bottenhavets vattendistrikt.

Flygbild över Östersunds stad vid Storsjön med småbåtshamn.

I vattendistriktet bor det runt 925 000 människor varav de flesta i tätorterna längs kusten, området runt Storsjön och längs älvdalarna (se Tabell 1). Befolkningsutvecklingen i Bottenhavets vattendistrikt beräknas vara i stort sett oförändrad fram till 2050, från 0,9 miljoner invånare 2018 till 1 miljon invånare 2050 (SCB, 2019).

Geografi och befolkning

Tabell 1 Geografi och befolkning i Bottenhavets vattendistrikt.

Befolkning

Antal

Procent

Total befolkning

925 718

100

- andel i tätort

730 486

79

- andel utanför tätort

195 232

21

Vattendistriktet ligger mitt i Sverige och är 140 000 kvadratkilometer till ytan, vilket motsvarar ungefär 30 procent av Sveriges yta. Närmare 1,1 miljoner hektar, eller ca åtta procent, av vattendistriktets yta utgörs av sötvatten (SCB, 2019). I väst avgränsas vattendistriktet av fjällmiljö och längs Västernorrlands kust sträcker sig världsarvsområdet Höga kusten. I Gävleborgs län varvas exponerade och stenrika kustpartier med skärgårdsområden och grunda, skyddade vikar. Inom vattendistriktets ansvarsområde finns även källflöden till de norska älvarna Glomma, Nidelva, Stjördalselva samt Vefsna.

I vattendistriktet finns fem större älvar: Ångermanälven, Indalsälven, Ljungan, Ljusnan och Dalälven. Dessa är även de största avrinningsområdena i vattendistriktet (se Karta 1). Vattendistriktet gränsar även till åtgärdsområden som täcks av åtgärdsprogrammet för havsmiljön.

Bottenhavet är det vattendistrikt som har absolut störst andel skogsmark, närmare 80 procent av all mark (Se Karta 2). Vattendistriktets skogsområden står för 36 procent av Sveriges totala skogsmarksareal (SCB, 2019). Det rör sig främst om barrskogsområden som utgör grunden för en stor del av industriproduktionen av trävaror, papper och pappersmassa. Jordbruksmarken täcker 2 200 kvadratkilometer, eller 2 procent, av vattendistriktets yta (innefattas under kategorin åkermark och betesmark i tabell 2. På 73 procent av den totala jordbruksmarken odlas vall och/eller grönfoder.

Kontakt