Förslag till föreskrifter om miljökvalitetsnormer

En miljökvalitetsnorm är en bestämmelse om kvaliteten i luft, vatten, mark eller miljön i övrigt. Vattendelegationerna i vattendistrikten beslutar om miljökvalitetsnormer för vattenförekomster. Besluten finns i föreskrifter hos den länsstyrelse som är vattenmyndighet.

Vattendelegationernas beslut om miljökvalitetsnormer bygger på de statusklassningar som gjorts för varje vattenförekomst.

I vattenmyndigheternas samråd finns nu möjlighet att lämna synpunkter på dels förslagen till föreskrifter, dels på beslutsunderlag och miljökvalitetsnormer för enskilda vattenförekomster.

Förslag till föreskrifter per distrikt

Föreskrift miljökvalitetsnormer Bottenvikens vattendistriktPDF

Föreskrift miljökvalitetsnormer Bottenhavet vattendistriktPDF

Föreskrift miljökvalitetsnormer Norra Östersjöns PDF

Föreskrift miljökvalitetsnormer Södra Östersjöns PDF

Föreskrift miljökvalitetsnormer Västerhavets PDF

Bilagor

Lämna synpunkter per vattenförekomst

I Vatteninformationssystem Sverige, VISS, kan du lämna synpunkter på bedömningar, åtgärdsförslag och miljökvalitetsnormer för enskilda vattenförekomster.

Vatteninformationssystem Sverigelänk till annan webbplats

Samråd för vattenförekomster som påverkas av vattenkraft

Under perioden 1 mars 2020 till 30 april 2021 samråder Sveriges fem vattenmyndigheter särskilt om miljökvalitetsnormer för vattenförekomster som påverkas av vattenkraft.

Det gäller påverkan från den vattenkraft som omprövas 2022-2024, enligt den nationella planen för omprövning av vattenkraft, NAP.

Från och med 1 mars 2021 kommer du att kunna lämna synpunkter på dessa vattenförekomster direkt i VISS.

Kontakt