5.4 Åtgärd. Mer vatten i landskapet

En vattenspegel
med uppstickande vegetation. Mitt i bilden rör en gädda upp den blanka
vattenytan.

Foto: Rickard Gustafsson, Azote

Länsstyrelserna: Mer vatten i landskapet

Länsstyrelserna ska ta fram en ny eller uppdatera befintlig våtmarksstrategi för länet. Strategin ska identifiera var våtmarksanläggningar för olika eller kombinerade syften bör prioriteras.

Åtgärden ska genomföras så att den bidrar till att miljökvalitetsnormerna för yt- och grundvatten ska kunna följas.

Motivering

Att på olika sätt uppehålla vattnet i landskapet under en längre tid kan bidra till att perioden med lågvattenflöden blir kortare. I vissa fall påverkar inte åtgärden flödena i vattendragen men kan ändå bidra till att utnyttja den nederbörd som faller. Vattenuppehållande åtgärder är exempelvis ökad sjöreglering, anlagda eller restaurerade våtmarker och bevattningsdammar.

För att åtgärder för mer vatten i landskapet ska vara kostnadseffektiva är det viktigt att ha ett tydligt syfte med åtgärden.

Genomförande

Olika våtmarker kan ha olika syften och kan där det är lämpligt uppnå flera syften. Alla våtmarker har multifunktionella egenskaper och bidrar i olika grad till vattenhållning, infiltration till grundvatten, bevattning, närsaltreduktion och biologisk mångfald. Beroende på placering och utformning kan de också berika kulturlandskapet med en vattenspegel. En strategi för varje län som tar hänsyn till länets förhållanden bidrar till att rätt våtmark anläggs på rätt plats. Även bevattningsdammar inom jordbruket och trädgårdsnäringen kan ingå våtmarksstrategin. Eventuellt arbete med recirkulation av renat avloppsvatten skulle också kunna tas med i detta sammanhang för en bättre helhetsbild.

Sammanhang

Åtgärd ta bort markavvattningsanläggningar som inte behövs.

Kontakt