Kontakt

Delförvaltningsplan med åtgärder mot
vattenbrist och torka 2021—2027 

En röd traktor brukar torr åkerjord så att ett
stort dammoln bildas bakom. Träd skymtar i bakgrunden genom dammet.

Foto: mostphotos.se

Förord

Denna delförvaltningsplan med åtgärdsprogram för vattenbrist och torka för Västerhavets vattendistrikt är den första i sitt slag.

Dokumentet har tagits fram på relativt kort tid och är enbart ett utkast inför samråd. Vattenmyndigheten välkomnar också förslag på nya lämpliga åtgärder, särskilt från berörda myndigheter.

Under arbetet med delförvaltningsplanen har det blivit tydligt att det behövs bättre kunskap om vattenuttag. I nuläget är det svårt att bedöma om det kan bli risk för vattenbrist i en specifik vattenförekomst. Arbetet har också tydliggjort behovet av bättre kunskap om vattentillgång i yt- och grundvattenförekomster som är påverkade av samhällets vattenbehov. Huvuddelen av tillgänglig data rörande kvantitativ tillgång tas idag fram i opåverkade vattenförekomster. Denna information är viktig som bakgrundsanalys men för att förutsäga en kommande bristsituation för till exempel dricksvatten är information om opåverkade vattenförekomster inte tillräcklig.

Vattenmyndigheten för Västerhavets vattendistrikt välkomnar synpunkter under samrådet.

Sammanfattning

Förslaget till delförvaltningsplan med åtgärdsprogram för vattenbrist och torka för Västerhavets vattendistrikt är den första planen i sitt slag. Den är framtagen som en del av vattenförvaltningens arbete

Huvudsyftet med denna delförvaltningsplan är att minimera negativa torkaeffekter på ekonomin, samhället och miljön så att miljökvalitetsnormerna för yt- och grundvatten kan följas.

Västerhavets vattendistrikt har generellt sett många grundvattentillgångar med dricksvatten av hög kvalitet och ofta är möjligheten till uttag goda. Många verksamheter påverkar distriktets grundvatten. Det är vanligt med diffust läckage från förorenande områden och jordbruksmark men även föroreningar från vägar och andra transport- och infrastrukturanläggningar påverkar. Grundvattnets kvantitet påverkas av vattenuttag via kommunal eller allmän vattentäkt men också av uttag för jordbruksändamål.

Data från SMHI rörande Göta älv i distriktets västra del visar att sommarnederbörden stigit de senaste 50 åren. Medeltemperaturen har också stigit ungefär 1,5 grader och växtsäsongens längd har ökat. I distriktet fylls grundvattenförekomsterna på nästan enbart under perioden när det inte är växtsäsong. Grundvattnet rör sig i marken och sipprar sakta ut i vattendragen och i andra grundvattenberoende områden som våtmarker. Med lägre grundvattennivåer sipprar mindre grundvatten ut i sjöar och vattendrag. Detta kan leda till att flödena minskar även i vattendragen. Grundvatten är också en mycket viktig resurs för dricksvattenförsörjningen. Enskilt dricksvatten är nästan alltid grundvatten och ungefär 25 % av den kommunala dricksvattenförsörjningen i landet är grundvatten. De senaste 50 årens klimatförändringar innebär att redan nu har den årliga tidsperioden då grundvattenmagasinen fylls på minskat. Men SGU har ännu inte noterat några generella trender med minskande nivåer i grundvattnet på de platser där de gör mätningar.

Det finns ett stort behov av att öka kunskapen om vattenuttagen i distriktet. Med denna kunskap som grund kommer det att gå att göra en karaktärisering av risken för torka och vattenbrist hos yt- och grundvattenförekomster. Denna karaktärisering krävs för att kunna göra rätt åtgärd på rätt plats.

Flera av de åtgärder som föreslås i åtgärdsprograms delen av planen syftar till att öka kunskapen om vattenuttag. Det finns också förslag på åtgärder för rådgivning av effektivare vattenanvändning. Denna rådgivning riktar sig till små- och medelstora företag. Utöver detta finns förslag på en plan för prövning av tillstånd för vattenuttag, länsvisa strategier för våtmarker och en plan för avveckling av diknings- och sjösänkningsföretag som inte längre fyller någon funktion.

Delförvaltningsplanen går nu ut på samråd och Vattenmyndigheten välkomnar synpunkter.

Kontakt