5.1 Åtgärd - Rådgivning för vatteneffektivisering

En grön
sluttande åker med en fond av mörkgrön lövskog. En bit bort på åkern sprutar en
bevattningskanon vatten över grödan.

Foto: mostphotos.se

Havs- och vattenmyndigheten: Rådgivning för vatteneffektivisering

Havs- och vattenmyndigheten ska utveckla kompetensutvecklings- och rådgivningsverksamhet för att minska små och medelstora företags vattenförbrukning genom vatteneffektivisering. Myndigheten ska också identifiera nödvändiga styrmedel för att åtgärden ska kunna genomföras. Åtgärden rör rådgivning till företag i samtliga branscher utom verksamhet inom jordbruk, skogsbruk eller trädgårdsnäring. Åtgärden ska minska risken för att vattenbrist uppstår i berörda områden och särskilt fokusera på rådgivning kring hur företagens vattenförbrukning kan minskas under kritiska perioder på året. Åtgärden ska särskilt fokusera på områden som har eller riskerar att få vattenbrist inom de närmaste 12 åren. [I nuläget förefaller ansvarig myndighet att saknas för denna uppgift som är ny. Under samrådet bör lämpligt ansvar utredas.]

Åtgärden ska genomföras i samverkan med SGU, SMHI samt länsstyrelser och kommuner i Södra Östersjöns vattendistrikt.

Åtgärden ska genomföras så att den bidrar till att miljökvalitetsnormerna för yt- och grundvatten ska kunna följas.

Motivering

I flera vattendistrikt uppstår regelbundet perioder med vattenbrist där behovet av vatten överstiger tillgången. Risken för vattenbrist behöver minska genom att företag inför vattensparande åtgärder och ökad recirkulation av vatten. I ett förändrat klimat förväntas risken för vattenbrist att öka. Ett minskat vattenbehov bidrar därför till större robusthet mot torka och andra former av vattenbrist.

Genomförande

Havs- och vattenmyndigheten kan utveckla rådgivningsverksamheten med erfarenheter från andra områden. Energimyndigheten har tillsammans med länsstyrelserna och kommunerna utvecklat energi- och klimatrådgivning till små och medelstora företag. Syftet med den rådgivningen är att effektivisera företagens energianvändning och på så sätt minska klimatpåverkan. Denna rådgivning kan tjäna som förebild för arbetet. HaV ska även analysera om det är lämpligt att kommunerna genomför hela eller delar av rådgivningen.

Sammanhang

Åtgärdens genomförande stöds av åtgärden Jordbruksverket rådgivning för vatteneffektivisering och länsstyrelserna rådgivning för vatteneffektivisering.

Jordbruksverket: Rådgivning för vatteneffektivisering

Jordbruksverket ska utveckla kompetensutvecklings- och rådgivningsverksamhet för att minska jordbrukets och trädgårdsnäringens sårbarhet för vattenbrist genom vatteneffektivisering. Myndigheten ska också identifiera nödvändiga styrmedel för att rådgivningen ska kunna genomföras. Åtgärden ska minska risken för att vattenbrist uppstår. Åtgärden ska särskilt fokusera på områden som har eller riskerar att få vattenbrist inom de närmaste 12 åren.

Åtgärden ska genomföras i samverkan med SGU, SMHI och länsstyrelser.

Åtgärden ska genomföras så att den bidrar till att miljökvalitetsnormerna för yt- och grundvatten ska kunna följas.

[Åtgärden kan komma att slås samman med Åtgärd 3 Jordbruksverket.]

Motivering

I flera vattendistrikt uppstår regelbundet perioder med vattenbrist där behovet av vatten överstiger tillgången. Risken för vattenbrist behöver minska genom att effektivisera jordbrukets vattenförbrukning. I ett förändrat klimat förväntas risken för vattenbrist att öka. Ett minskat vattenbehov bidrar därför till större robusthet mot torka och andra former av vattenbrist. För jordbruket och trädgårdsnäringen kan effektiviseringen till viss del göras på samma sätt som i andra branscher. Bland annat markstruktur, val av gröda, växtföljd, dränering och bevattningsmetod påverkar vattenanvändningen och därmed vilka insatser som krävs för effektivare vattenanvändning. Även anläggning av bevattningsdammar och återanvändning av renat avloppsvatten kan vara möjliga åtgärder.

Genomförande

Jordbruksverket kan utveckla rådgivningsverksamheten som ett komplement och gemensamt med den rådgivning som sker inom ”Greppa näringen”. Jordbruksverket kan också utveckla rådgivningsverksamheten med bas i erfarenheter från andra områden. Energimyndigheten har tillsammans med länsstyrelserna och kommunerna utvecklat energi- och klimatrådgivning till små och medelstora företag. Syftet med den rådgivningen är att effektivisera företagens energianvändning och på så sätt minska klimatpåverkan. Denna rådgivning och ”Greppa näringen” tjäna som förebild för arbetet.

Sammanhang

Åtgärdens genomförande stöds av åtgärden Jordbruksverket rådgivning för vatteneffektivisering och länsstyrelserna rådgivning för vatteneffektivisering.

Länsstyrelserna: Rådgivning för vatteneffektivisering

Länsstyrelserna ska prioritera och utveckla sin rådgivningsverksamhet för att minska små och medelstora företags vattenförbrukning genom vatteneffektivisering. Åtgärden rör rådgivning till företag i samtliga branscher. Åtgärden ska minska risken för att vattenbrist uppstår i berörda områden och särskilt fokusera på rådgivning kring hur företagens vattenförbrukning kan minskas under kritiska perioder på året. Åtgärden ska särskilt fokusera på områden som har eller riskerar att få vattenbrist inom de närmaste 12 åren.

Åtgärden ska genomföras i samverkan med Havs- och vattenmyndigheten, Jordbruksverket, SGU, SMHI och kommuner.

Åtgärden ska genomföras så att den bidrar till att miljökvalitetsnormerna för yt- och grundvatten ska kunna följas.

Motivering

I flera vattendistrikt uppstår regelbundet perioder med vattenbrist där behovet av vatten överstiger tillgången. Risken för vattenbrist behöver minska genom att företag inför vattensparande åtgärder och ökad recirkulation av vatten I ett förändrat klimat förväntas risken för vattenbrist att öka. Ett minskat vattenbehov bidrar därför till större robusthet mot torka och andra former av vattenbrist. För jordbruket och trädgårdsnäringen kan effektiviseringen till viss del göras på samma sätt som i andra branscher. Bland annat markstruktur, val av gröda, växtföljd, dränering och bevattningsmetod påverkar vattenanvändningen och därmed vilka insatser som krävs för effektivare vattenanvändning. Även anläggning av bevattningsdammar och återanvändning av renat avloppsvatten kan vara möjliga åtgärder.

Genomförande

Länsstyrelserna kan utveckla rådgivningsverksamheten som ett komplement och gemensamt med den rådgivning som sker inom ”Greppa näringen”. Länsstyrelserna kan också utveckla rådgivningsverksamheten med bas i erfarenheter från andra områden. Energimyndigheten har tillsammans med länsstyrelserna och kommunerna utvecklat energi- och klimatrådgivning till små och medelstora företag. Syftet med den rådgivningen är att effektivisera företagens energianvändning och på så sätt minska klimatpåverkan. Denna rådgivning och ”Greppa näringen” tjäna som förebild för arbetet.

Sammanhang

Åtgärdens genomförande stöds av åtgärden Havs- och vattenmyndigheten och Jordbruksverket rådgivning för vatteneffektivisering. Åtgärden kan bidra med underlag till de regionala vattenförsörjningsplanerna.

Kontakt