Kontakt

Delförvaltningsplan med åtgärder mot
vattenbrist och torka 2021—2027 

En tom regnmätare
i en blomsterrabatt. Ett falurött staket syns med oskärpa i bildens bakgrund.

Foto: mostphotos.se

Förord

Denna delförvaltningsplan med åtgärdsprogram för vattenbrist och torka för Södra Östersjöns vattendistrikt är den första i sitt slag i Sverige. Södra Östersjöns vattendistrikt är det distrikt som längst känt av problemen med vattenbrist och torka. Därför föll det sig naturligt att detta distrikt är det första som tar fram en sådan delförvaltningsplan.

Dokumentet har tagits fram på relativt kort tid och är enbart ett utkast. Vidare utveckling av de olika delarna och avstämning av förslagen till åtgärder kommer att göras under samrådstiden. Vattenmyndigheten välkomnar också förslag på nya lämpliga åtgärder, särskilt från berörda myndigheter.

Under arbetet med delförvaltningsplanen har det blivit tydligt att det behövs bättra kunskap om vattenuttagen. I nuläget är det svårt att bedöma om det kan bli risk för vattenbrist i en viss vattenförekomst. Arbetet har också tydliggjort behovet av bättre kunskap om vattentillgången i yt- och grundvattenförekomster som är påverkade av samhällets vattenbehov. Huvuddelen av data rörande kvantitativ tillgång tas fram i opåverkade vattenförekomster. Denna information är viktig som bakgrundsanalys men för att förutsäga en kommande bristsituation på till exempel dricksvatten är information om opåverkade vattenförekomster inte tillräcklig.

Vattendelegationen för Södra Östersjöns vattendistrikt välkomnar synpunkter under samrådet.

Sammanfattning

Förslaget till delförvaltningsplan med åtgärdsprogram för vattenbrist och torka för Södra Östersjöns vattendistrikt är den första planen i sitt slag i Sverige. Den är framtagen som en del av vattenförvaltningens arbete. Södra Östersjöns vattendistrikt är det distrikt i Sverige som längst känt av problem med vattenbrist och torka. Det är därför naturligt att inleda arbetet med den här typen av planer i detta distrikt.

Huvudsyftet med denna delförvaltningsplan är att minimera negativa torkaeffekter på ekonomin, samhället och miljön så att miljökvalitetsnormerna för yt- och grundvatten kan följas.

Södra Östersjöns vattendistrikt har generellt sett många grundvattentillgångar med dricksvatten av hög kvalitet. Oftast är möjligheten till grundvattenuttag goda, men grundvattenbildningen är på vissa håll den lägsta i landet. De geologiska förutsättningarna skiljer sig mellan olika delar av distriktet. I Östergötlands randmoräner och Skånes viktiga sedimentära berggrundsområde är grundvattentillgången god. I Småland och Blekinge finns däremot färre isälvsavlagringar och grundvattenuttag är möjligt framförallt genom konstgjord infiltration av ytvatten. Öland och Gotland har få sand- och grusavlagringar så grundvattenuttag sker framförallt från kalkstensberggrunden. Här är det ofta brist på vatten under sommaren, när bevattningsbehovet är stort och många turister besöker öarna samtidigt som grundvattenbildningen är låg.

Data från SMHI rörande Emån i distriktets östra del visar att sommarnederbörden stigit de senaste 50 åren. Medeltemperaturen har också stigit ungefär 1,5 grader och växtsäsongens längd har ökat. I distriktet fylls grundvattenförekomsterna på nästan enbart under perioden när det inte är växtsäsong. Grundvattnet rör sig i marken och sipprar sakta ut i vattendragen och i andra grundvattenberoende områden som våtmarker. Med lägre grundvattennivåer sipprar mindre grundvatten ut i sjöar och vattendrag. Detta kan leda till att flödena minskar även i vattendragen. Grundvatten är också en mycket viktig resurs för dricksvattenförsörjningen. Enskilt dricksvatten är nästan alltid grundvatten och ungefär 25 % av den kommunala dricksvattenförsörjningen i landet är grundvatten. De senaste 50 årens klimatförändringar innebär att redan nu har perioden då grundvattenmagasinen fylls på minskat. Men SGU har ännu inte noterat några generella trender med minskande nivåer i grundvattnet på de platser där de gör mätningar.

Det finns ett stort behov av att öka kunskapen om vattenuttagen i distriktet. Med denna kunskap som grund kommer det att gå att göra en karaktärisering av risken för torka och vattenbrist hos yt- och grundvattenförekomster. Denna karaktärisering krävs för att kunna göra rätt åtgärd på rätt plats.

Flera av de åtgärder som föreslås syftar till att öka kunskapen om vattenuttag. I planen finns också förslag på åtgärder för rådgivning av effektivare vattenanvändning. Denna rådgivning riktar sig till små- och medelstora företag. Utöver detta finns förslag på en plan för prövning av tillstånd för vattenuttag, länsvisa strategier för våtmarker och en plan för avveckling av diknings- och sjösänkningsföretag som inte längre fyller någon funktion.

Delförvaltningsplanen går nu ut på samråd och vattendelegationen välkomnar synpunkter.

Kontakt