2.3 Åtgärd: Vägledning om tillsyn av vattenuttag

En väderbiten vägvisare i trä i ett torrt landskap
med gräs och buskar. Skylten står på sned med pilar åt två olika håll.

Foto: mostphotos.com

Havs- och vattenmyndigheten: Tillsynsvägledning

Havs- och vattenmyndigheten ska ta fram tillsynsvägledning till länsstyrelserna för tillsyn av uttag av yt- och grundvatten. Åtgärden ska särskilt fokusera på områden som har eller riskerar att få vattenbrist inom de närmaste 12 åren.

Åtgärden ska genomföras i samverkan med SGU, SMHI och länsstyrelserna.

Åtgärden ska genomföras så att den bidrar till att miljökvalitetsnormerna för yt- och grundvatten ska kunna följas.

Motivering

Tillstånd för vattenuttag krävs generellt enligt (miljöbalk (MB, 1998:808))11 kapitlet, men trots det är det vanligt att vattenverksamheter saknar tillstånd för sitt uttag av yt- eller grundvatten. Detta gäller både uttag för kommunalt dricksvatten och andra uttag.

Enligt MB 11 kap. 9 § krävs tillstånd från mark- och miljödomstolen för vattenuttag (bortledande av vatten) från yt- eller grundvatten. Vissa uttag kan enligt 9a § istället anmälas till tillsynsmyndigheten (se 19 § förordning om vattenverksamhet m.m.).

I MB 11 kap 11 § finns ett särskilt undantag från tillståndsplikten för vattenuttag till vattenförsörjning för en- och tvåfamiljsfastigheter. Vidare finns i 12 § ett generellt undantag från tillstånd och anmälan om det är uppenbart att varken allmänna eller enskilda intressen skadas av vattenverksamhetens inverkan på vattenförhållandena. I förarbetena anges att undantaget från tillstånd eller anmälan ska tolkas restriktivt. Detta betyder att många vattenverksamheter kräver tillstånd eller anmälan.

Kravet på tillstånd för vattenuttag är likadant oavsett om det sker i en vattenförekomst med stor tillgång på vatten eller i en vattenförekomst med risk för vattenbrist.

Länsstyrelserna är tillsynsmyndighet för vattenverksamhet men bedriver generellt begränsad tillsyn när det gäller vattenuttag. Under 2019 genomförde ett antal länsstyrelser en tillsynskampanj inom ramen för SMHI:s regeringsuppdrag om bättre kunskap om Sveriges vattenuttag (Länsstyrelsen Gotlands län, 2019). Tillsynskampanjens syfte var att samla in tidsserier av vattenuttagsdata och att testa metodik för datainsamling. Syftet var också att samla ihop länsstyrelsernas erfarenheter, lärdomar och förslag till vidare arbete. Medverkande länsstyrelser hade olika fokusområden (vattendrag, sjö eller bransch), vilket gav olika förutsättningar för tillsynen och en bredare utvärdering av resultaten.

En slutsats från tillsynskampanjen är att om länsstyrelserna ska kunna arbeta bredare och mer systematiskt med prövning och tillsyn av vattenuttag så behöver nationella vägledningar/handledningar tas fram och de behöver prioritera projekt inom Miljösamverkan Sverige med fokus på vattenuttag.

Genomförande

Tillsynsvägledningen kan tas fram med andra vägledningar som grund. Länsstyrelsen Gotlands län rapport ovan ger information om vad tillsynsmyndigheterna ser för vägledningsbehov.

Sammanhang

Åtgärden stöder Havs- och vattenmyndighetens åtgärd Plan för omprövning av tillstånd för vattenuttag och länsstyrelsernas åtgärd Plan för omprövning av tillstånd för vattenuttag.

Kontakt