6. Referenser Bottenviken

Kontakta någon av de fem vattenmyndigheterna om du vill ta del av vårt underlag som ännu inte är publicerat.

Abelsson, J., Hjerne, C.-E., Wendelin, E., Gustafsson, M., Lång, L.-O., & Dahlqvist, P. (2019). Utökad kartläggning och karaktärisering av grundvattenresurser. Uppsala: SGU. Hämtat från http://resource.sgu.se/produkter/regeringsrapporter/2019/RR1904.pdflänk till annan webbplats

Europeiska kommissionen (2007). Draught Management Plan Report: Including Agricultural, Drought Indicators - Water Scarcity and Droughts Expert Network. Luxemburg: Europeiska kommissionen. Hämtat från https://ec.europa.eu/environment/water/quantity/pdf/dmp_report.pdflänk till annan webbplats

Europeiska kommissionen (2018). EDO - European Drought Commission. Hämtat från Welcome to European Drought Observatory!: https://edo.jrc.ec.europa.eu/edov2/php/index.php?id=1000länk till annan webbplats den 29 september 2020

Europeiska kommissionen (2019). Rapport från kommissionen till Europaparlamentet och rådet om genomförandet av vattendirektivet (2000/60/EG) och översvämningsdirektivet (2007/60/EG). Bryssel: Europeiska kommissionen. Hämtat från https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2019/SV/COM-2019-95-F1-SV-MAIN-PART-1.PDFlänk till annan webbplats

Förordning (1998:1388) om vattenverksamheter.

Havs- och vattenmyndigheten (2018). Fördelning av vatten i torkans spår: Redovisning av regeringsuppdrag gällande möjligheter att använda föreskrifter för att motverka allvarlig vattenbrist. Göteborg: Havs- och vattenmyndigheten. Hämtat från https://www.havochvatten.se/download/18.10721ca0161487ba06fa03b/1517392693620/rapport-2018-3-fordelning-av-vatten-i-torkans-spar.pdflänk till annan webbplats

Länsstyrelsen Gotlands län (2019). Resultat PM - Tillsynskampanj för vattenuttag. Visby: Länsstyrelsen Gotlands län.

Länsstyrelsen Norrbottens län (2013). Regional vattenförsörjningsplan för Norrbottens län. Luleå: Länsstyrelsen Norrbottens län.

Länsstyrelsen Västerbottens län (2013). Dricksvattenförsörjning – Regional plan för Västerbottens län. Umeå: Länsstyrelsen Västerbottens län.

Miljöbalk (1998:808).

Miljötillsynsförordning (2011:13).

Plan- och bygglag (2010:900).

SCB (2017k). Jordbrukets vattenuttag per typ av vatten, efter region, vart 5:e år. Hämtat från http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__MI__MI0902__MI0902D/VattenUttagJord/table/tableViewLayout1/ den 23 april 2020

SCB (2019). Vattendistriktens ekonomiska strukturer och miljöpåverkan 2018. Stockholm: SMHI. Hämtat från https://www.scb.se/contentassets/133d1a11b3b44e3bbb2f66df343a3e97/mi1301_2018a01_br_mi71br1902.pdflänk till annan webbplats

SGU (2020b). Vattentäktsarkivet. Hämtat från https://www.sgu.se/grundvatten/vattentaktsarkivet/ den 22 september 2020

SMHI (2020a). Klimatscenarier. Hämtat från https://www.smhi.se/klimat/framtidens-klimat/klimatscenarier/ den 24 september 2020

SMHI (2020b). Markfuktighet - Beta. Hämtat från https://www.smhi.se/vader/mark-och-vatten/markfuktighet-betalänk till annan webbplats den 29 september 2020

SOU 2010:17. Prissatt vatten? Hämtat från https://www.regeringen.se/49bba9/contentassets/5ed7ef327aff4a0eb6516766ebd0f425/prissatt-vatten-sou-201017länk till annan webbplats

SOU 2014:35. I vått och torrt - förslag till ändrade vattenrättsliga regler.

SOU 2016:32. En trygg dricksvattenförsörjning. Hämtat från https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2016/04/sou-201632/länk till annan webbplats

Stensen, K., & Eklund, A. (2020). Behov av vattenuttag - En del av SMHI:s uppdrag "Ökad kunskap om Sveriges vattenuttag" (Utkast). SMHI.

Stensen, K., Krunegård, A., Rasmusson, K., Matti, B., & Hjerdt, N. (2019). Sveriges vattentillgångar utifrån perspektivet vattenbrist och torka - Delrapport 1 i regeringsuppdrag om åtgärder för att motverka vattenbrist i ytvattentäkter. SMHI. Hämtat från https://www.smhi.se/polopoly_fs/1.152541!/Hydrologi_120.pdflänk till annan webbplats

Sundén, G., Maxe, L., & Dahné, J. (2010). Grundvattennivåer och vattenförsörjning vid ett förändrat klimat. Uppsala: Sveriges geologiska undersökning. Hämtat från http://resource.sgu.se/produkter/sgurapp/s1012-rapport.pdflänk till annan webbplats

SWECO (2020b). Torka och vattenbrist: Identifiering och prioritering av förebyggande åtgärder för att hantera torka och vattenbrist. SWECO. Hämtat från https://www.sweco.se/siteassets/nyheter/2020/06-juni/erfarenheter-av-vattenbrist_200611.pdflänk till annan webbplats

Svenskt Vatten (2017). Investeringsbehov och framtida kostnader för kommunalt vatten och avlopp. Svenskt vatten. Hämtat från https://www.svensktvatten.se/globalassets/rapporter-och-publikationer/externa-rapporter/va-kostnader_0905.pdflänk till annan webbplats

Svenskt Vatten (2020). Vattenbrist. Hämtat från https://www.svensktvatten.se/fakta-om-vatten/vattenutmaningar/vattenbrist/länk till annan webbplats den 24 september 2020

Vatten & Miljöbyrån (2011). Föroreningsrisker för vattentäkter med hänsyn taget till konsekvenser av klimatförändringar, Norrbottens län. Luleå: Länsstyrelsen Norrbottens län.

Vattendirektivet. Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder på vattenpolitikens område.

Vattenförvaltningsförordning. Förordning (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön.

Vattenmyndigheterna (2019c). Miljökvalitetsnormer för kraftigt modifierade vattenförekomster – vattenkraft. Vattenmyndigheterna. Hämtat från https://www.vattenmyndigheterna.se/download/18.6e75aae16a59130489273e/1556523638242/Miljökvalitetsnormer%20för%20kraftigt%20modifierade%20vattenförekomster%20-%20Vattenkraft.pdflänk till annan webbplats

Vattenmyndigheterna, SGU, Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten, & Länsstyrelserna (2019). Full koll på våra vatten! Handlingsplan för arbetet med övervakning enligt vattenförvaltningens behov. Hämtat från https://www.havochvatten.se/download/18.2a9deb63158cebbd2b450211/1568887827324/handlingsplan-full-koll-pa-vara-vatten.pdflänk till annan webbplats

VISS. Vatteninformationssystem Sverige. Hämtat från https://viss.lansstyrelsen.se/länk till annan webbplats

Översvämningsdirektivet. Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/60/EG om bedömning och hantering av översvämningsrisker.

Kontakt