5. Åtgärder som behöver vidtas av centrala myndigheter och länsstyrelser i Bottenviken

Situationen de senaste åren, de framtagna klimatscenarierna och övriga analyser visar tydligt att det krävs ytterligare åtgärder i för att motverka risken för vattenbrist.

En öppen hand över vatten som mjukt flödar uppåt ur
en fontän. Det ser ut som en plaskande kudde av vatten under handen. 

Foto: mostphotos.com

Situationen kan bli ansträngd även i framtiden och genom goda förberedelser går det att minska riskerna både för vattenförekomsternas ekologiska status och för ekonomiska och sociala konsekvenser på grund av vattenbrist. På grund av brist på data för vattenuttag är det omöjligt att i nuläget uppskatta det totala åtgärdsbehovet. Det är viktigt att åtgärda detta så att vattenförekomster i riskzonen kan identifieras och kartläggas. Tills denna kartläggning är gjord kan mer generella åtgärder som till exempel rådgivning för vatteneffektivisering, tillsynsvägledning för vattenuttag med flera genomföras.

Nedan följer ett antal åtgärder som på olika sätt bidrar till att säkra att vi kan nå miljökvalitetsnormerna för yt- och grundvatten, särskilt för god ekologisk status och god kvantitativ status.

OBS: Avsnittet är under utarbetande. Specifik dialog har inte alltid skett med berörda myndigheter men planeras under samrådstiden. Vattenmyndigheten välkomnar synpunkter under samrådet. Vattenmyndigheten tar gärna emot förslag på ytterligare åtgärder.

Kostnader för åtgärderna

[Kostnaderna för nedanstående åtgärder kommer att beräknas på liknande sätt som för åtgärderna i åtgärdsprogrammet. Detta kommer att göras under samrådet.]

Kontakt