Kontakt

Delförvaltningsplan med åtgärder mot
vattenbrist och torka 2021—2027 

Glaciär som dragit sig tillbaka och en större del av berggrunden ligger blottad. En mindre del is finns kvar. 

Foto: mostphotos.com

Förord

Denna delförvaltningsplan med åtgärdsprogram för vattenbrist och torka för Bottenvikens vattendistrikt är framtagen som en ny del av vattenförvaltningens arbete inför förvaltningscykel 2021-2027.

Dokumentet har tagits fram på relativt kort tid och bör därför läsas som ett utkast. Vi är mycket måna om att ta del av synpunkter på innehållet från berörda och intresserade, inte minst vad gäller förslagen till åtgärder. Vidare avstämning av de olika delarna och särskilt förslagen till åtgärder kommer att göras under samrådstiden. Vattenmyndigheten välkomnar också förslag på nya lämpliga åtgärder, särskilt från berörda myndigheter.

Under arbetet med delförvaltningsplanen har det blivit tydligt att det behövs bättre kunskap om vattenuttagen. I nuläget är det svårt att bedöma om det kan bli risk för vattenbrist i en viss vattenförekomst. Arbetet har också tydliggjort behovet av bättre kunskap om vattentillgången i yt- och grundvattenförekomster som är påverkade av samhällets vattenbehov. Huvuddelen av data rörande kvantitativ tillgång tas fram i opåverkade vattenförekomster. Denna information är viktig som bakgrundsanalys men för att förutsäga en kommande bristsituation på till exempel dricksvatten är information om opåverkade vattenförekomster inte tillräcklig.

Vattenmyndigheten i Bottenvikens vattendistrikt välkomnar synpunkter under samrådet.

Sammanfattning

Förslaget till delförvaltningsplan med åtgärdsprogram för vattenbrist och torka för Bottenvikens vattendistrikt är framtagen som en del av vattenförvaltningens arbete. Bottenvikens vattendistrikt har historiskt sett inte haft större problem med vattenbrist och torka, men det underlag som har tagits fram visar på ett behov av att arbeta förebyggande då klimatförändringar kan leda till en ökad risk för vattenbrist i framtiden. Detta ger anledning att besluta om vissa åtgärder, främst av kunskapshöjande och förebyggande karaktär.

Huvudsyftet med denna delförvaltningsplan är att förebygga och minimera negativa effekter av vattenbrist på ekonomin, samhället och miljön så att miljökvalitetsnormerna för yt- och grundvatten kan följas.

Bottenvikens vattendistrikt har bra ytvattentillgångar i form av stora älvar med god vattentillrinning. Vattendistriktet har även många grundvattentillgångar med dricksvatten av god kvalitet. De geologiska förutsättningarna för grundvattenbildning är goda. Distriktet har många isälvsavlagringar längs älvdalarna, skapade under den senast istiden, med goda möjligheter till bildning och lagring av grundvatten. Bottenviken har generellt god dricksvattentillgång eftersom distriktet har stora nederbördsmängder.

I framtiden kan distriktet komma att få en längre växtsäsong på grund av temperaturökning. Distriktet kan även komma att få regn i stället för snö vilket skulle ändra perioden för grundvattenbildning och även ändra tiden för flödestopparna. Varmare klimat ger mer regn men även en högre avdunstning vilket längs med kusten kan leda till mindre grundvattenbildning. Detta skulle kunna leda till problem med torka främst i de små grundvattenmagasinen. De inre delarna av distriktet kommer i ett framtida klimat istället få ökad grundvattenbildning. Risken för vattenbrist är inte främst kopplad till torka utan klimatförändringarnas påverkan på mark- och vattenkemin vilket kan leda till att råvattnets kvalitet kan komma att försämras. Översvämningar som blir vanligare i framtiden kan även komma att föra med sig föroreningar och bakterier i vattnet. Även den ökande populationsutvecklingen längs med kusten, samt ökad besöksnäring och fritidsboenden i fjällkommuner är faktorer som påverkar risken för vattenbrist. Viktiga åtgärder för att minska risken för vattenbrist i Bottenvikens distrikt är därför att skydda de vattentäkter vi har, se till att ha fullgoda reservvattentäkter, ta höjd för att kunna rena råvatten av sämre kvalitet, samt ha en god tillsyn/övervakning av vattenkvalitet.

Det finns ett behov av att öka kunskapen om vattenuttagen i distriktet. Med denna kunskap som grund kommer det att gå att göra en karaktärisering av risken för torka och vattenbrist hos yt- och grundvattenförekomster. Denna karaktärisering krävs för att kunna göra rätt åtgärd på rätt plats.

Flera av de åtgärder som föreslås i åtgärdsprogramdelen av planen syftar till att öka kunskapen om vattenuttag. Även en åtgärd om kunskapsutveckling och rådgivning kring sura sulfatjordar föreslås. Det finns också förslag på åtgärder för rådgivning av effektivare vattenanvändning för små- och medelstora företag. Utöver detta finns förslag på en plan för tillsyn och omprövning av tillstånd för vattenuttag, länsvisa strategier för våtmarker och en plan för avveckling av markavvattningsföretag som inte längre fyller någon funktion.

Delförvaltningsplanen går nu ut på samråd och vattendelegationen och vattenmyndigheten Bottenviken välkomnar synpunkter.

Kontakt