Kontakt

Delförvaltningsplan med åtgärder mot
vattenbrist och torka 2021—2027 

Spegelblankt vattendrag där solen sticker fram bland molnen och  molnformationerna reflekteras i vattnet.

Foto: mostphotos.com

Förord

Denna delförvaltningsplan med åtgärdsprogram för vattenbrist och torka för Bottenhavets vattendistrikt har tagits fram på relativt kort tid och är enbart ett utkast. Vidare avstämning av de olika delarna och särskilt förslagen till åtgärder kommer att göras under samrådstiden.
Vattenmyndigheten välkomnar också förslag på nya lämpliga åtgärder, särskilt från berörda myndigheter.


Under arbetet med delförvaltningsplanen har det blivit tydligt att det behövs bättra kunskap om vattenuttag. I nuläget är det svårt att bedöma om det kan bli risk för vattenbrist i en viss vattenförekomst. Arbetet har också tydliggjort behovet av bättre kunskap om vattentillgången i yt- och grundvattenförekomster som är påverkade av samhällets vattenbehov. Huvuddelen av data rörande kvantitativ tillgång tas fram i opåverkade vattenförekomster. Denna information är viktig som bakgrundsanalys men för att förutsäga en kommande bristsituation på till exempel dricksvatten är information om opåverkade vattenförekomster inte tillräcklig.

Vattendelegationen för Bottenhavets vattendistrikt välkomnar synpunkter under samrådet.

Sammanfattning

Syftet med denna delförvaltningsplan är att minimera negativa effekter av torka och vattenbrist på ekonomin, samhället och miljön så att miljökvalitetsnormerna för yt- och grundvatten kan följas.

Bottenhavets vattendistrikt har flera stora grundvattentillgångar med dricksvatten av hög kvalitet. Oftast är möjligheten till grundvattenuttag goda, men de senaste årens torka har påverkat hur snabbt grundvattenbildningen går. De geologiska förutsättningarna skiljer sig mellan olika delar av distriktet.

Längs älvdalarna finns grundvattentillgångarna framförallt i sand- och grusavlagringar. Det är här det största uttaget av dricksvatten sker, inte bara till bebyggelse utan även för jordbruk, industri och infrastruktur. Uttag sker även i sedimentär berggrund och i sprickakviferer i urberget. Det är inte ovanligt att uttag kombineras med, eller baseras på, konstgjord eller inducerad infiltration av ytvatten. Distriktets stora sedimentära grundvattenmagasin hittar vi främst i Dalarna. Uttaget från sprickor i urberget är volymmässigt litet, men utgör en viktig lokal tillgång.

Data från SMHI rörande Ljusnan som rinner från fjällen ner till havet i Gävleborgs län visar att sommarnederbörden stigit endast marginellt de senaste 50 åren. Medeltemperaturen har samtidigt stigit med drygt en grad och växtsäsongens längd har ökat något i östra delarna av Ljusnans avrinningsområde. I Bottenhavets vattendistrikt fylls grundvattenförekomsterna på nästan enbart i samband med snösmältningen i april, maj och juni. Grundvattnet rör sig i marken och sipprar sakta ut i vattendragen och i andra grundvattenberoende områden som våtmarker. Med lägre grundvattennivåer sipprar mindre grundvatten ut i sjöar och vattendrag. Detta kan leda till att flödena minskar även i vattendragen. Grundvatten är också en mycket viktig resurs för dricksvattenförsörjningen. Enskilt dricksvatten är nästan alltid grundvatten och ungefär 25 procent av den kommunala dricksvattenförsörjningen i landet är grundvatten. De senaste 50 årens klimatförändringar innebär att redan nu har perioden då grundvattenmagasinen fylls på minskat. Men SGU har ännu inte noterat några generella trender med minskande nivåer i grundvattnet på de platser där de gör mätningar.

Det finns ett stort behov av att öka kunskapen om vattenuttagen i distriktet. Med denna kunskap som grund kommer det att gå att göra en karaktärisering av risken för torka och vattenbrist hos yt- och grundvattenförekomster. Denna karaktärisering krävs för att kunna göra rätt åtgärd på rätt plats.

Flera av de åtgärder som föreslås i åtgärdsprogramdelen av planen syftar till att öka kunskapen om vattenuttag. Det finns också förslag på åtgärder för rådgivning av effektivare vattenanvändning. Denna rådgivning riktar sig till små- och medelstora företag. Utöver detta finns förslag på en plan för prövning av tillstånd för vattenuttag, länsvisa strategier för våtmarker och en plan för avveckling av diknings- och sjösänkningsföretag som inte längre fyller någon funktion.

Delförvaltningsplanen går nu ut på samråd och vattendelegationen välkomnar synpunkter.

Kontakt