Förslag till åtgärdsprogram

Vattenmyndigheterna ska var sjätte år ta fram ett åtgärdsprogram för varje vattendistrikt där vi beskriver vad Sveriges myndigheter och kommuner behöver göra inom sina respektive ansvarsområden för att följa miljökvalitetsnormerna för yt- och grundvatten. Som myndigheter räknas även Sveriges 21 länsstyrelser.

Åtgärderna är av administrativ art. Det innebär ofta att myndigheter och kommuner i sin tur ställer krav på aktörer att vidta fysiska åtgärder som förbättrar vattenmiljön.

Åtgärdsprogrammet beskriver även de samhällsekonomiska konsekvenserna av åtgärderna liksom konsekvenserna för miljön.

Åtgärdsprogrammets kapitel 1

Åtgärdsprogrammets kapitel 2

Åtgärdsprogrammets kapitel 3

Åtgärdsprogrammen i pdf-format

Kontakt