Bilaga 3 - Register över utsläpp och spill

Registret över utsläpp och spill ska innehålla information om ytvatten, grundvatten, sediment och biota, där sådan information finns. Även annan övervakningsdata kan vara aktuell att ha med i registret.

Vattenmyndigheterna har genomfört ett arbete för att vidareutveckla registret under åren 2016–2021, men det finns brister i tillgången till nationella utsläppsdata och information om utsläppskällor. Det är därför inte möjligt att vidareutveckla registret ytterligare innan dessa brister åtgärdas.

På grund av detta har vattendelegationerna beslutat att register för utsläpp och spill avgränsas till att huvudsakligen omfatta den information som ingår nu.

Vattenmyndigheterna kommer att ta fram en andra version av registret i dialog med Havs- och vattenmyndigheten (HaV) och Sveriges geologiska undersökning (SGU). Registret kommer att rapporteras till europeiska kommissionen år 2022.

Kontakt