Bilaga 2 - Administrativ information om vattendistrikten

Sverige är uppdelat i fem vattendistrikt baserat på de fem större havsbassängerna vilket innebär att både län och kommuner kan tillhöra mer än ett distrikt.

Bottenviken, Bottenhavet och Västerhavet delar vatten med Norge. Bottenvikens
vattendistrikt delar dessutom Torneälven med Finland. En länsstyrelse i varje distrikt har uppdraget att vara vattenmyndighet:

• Bottenvikens vattendistrikt Länsstyrelsen Norrbottens län
• Bottenhavets vattendistrikt Länsstyrelsen Västernorrlands län
• Norra Östersjöns vattendistrikt Länsstyrelsen Västmanlands län
• Södra Östersjöns vattendistrikt Länsstyrelsen Kalmar län
• Västerhavets vattendistrikt Länsstyrelsen Västra Götalands län

I Sverige finns fem vattenmyndigheter, en för varje vattendistrikt (miljöbalk (MB, 1998:808)), kap 5, 14 §). För varje vattenmyndighet finns det en särskild vattendelegation med uppgift att besluta om miljökvalitetsnormer, åtgärdsprogram och förvaltningsplaner (förordning om vattendelegationer (2017:872), 16 §). Delegationen består av sakkunniga ledamöter som är utsedda av regeringen för bestämd tid. Ledamöterna sitter på personliga mandat utifrån sin expertis inom olika områden, och är således inte representanter för de organisationer de är anställda av ((vattendelegationsförordningen), 4 §). Delegationens ordförande är
landshövdingen vid den länsstyrelse som är vattenmyndighet (5 §). Mer information om de aktuella vattendelegationerna finns här på vår webbplats.

Varje vattenmyndighet har ett kansli som bereder ärenden till vattendelegationen, samordnar distriktets länsstyrelser i arbetet med att ta fram underlag. Kanslierna samverkar också med berörda på alla nivåer från lokal till internationell nivå. Alla länsstyrelser inom ett vattendistrikt har i uppdrag att biträda vattenmyndigheten med statusklassificeringar av vattnets tillstånd och olika typer av underlag. I praktiken bedrivs ett nära samarbete mellan län och vattenmyndigheter både inom och mellan distrikten.

Kontaktuppgifter till vattenmyndigheterna

Vattenmyndigheten i Bottenvikens vattendistrikt
Länsstyrelsen Norrbottens län
971 86 Luleå

E-post till kansliet: vattenmyndigheten.norrbotten@lansstyrelsen.se

Telefon: 010-225 50 000

Vattenmyndigheten i Bottenhavets vattendistrikt
Länsstyrelsen Västernorrlands län
Pumpbacksgatan 19
871 86 Härnösand

E-post till kansliet: vattenmyndigheten.vasternorrland@lansstyrelsen.se

Telefon: 0611-34 90 00

Vattenmyndigheten i Norra Östersjöns vattendistrikt
Länsstyrelsen Västmanlands län
721 86 Västerås

E-post till kansliet: vattenmyndigheten.i.norra.ostersjon.vastmanland@lansstyrelsen.se

Telefon: 010-224 90 00

Vattenmyndigheten i Södra Östersjöns vattendistrikt
Länsstyrelsen Kalmar län
Regeringsgatan 1, 391 86 Kalmar

E-post till kansliet: vattenmyndigheten.kalmar@lansstyrelsen.se

Telefon: 010-223 80 00

Vattenmyndigheten i Västerhavets vattendistrikt
Länsstyrelsen Västra Götalands län
403 40 Göteborg

E-post till kansliet: vattenmyndigheten.vastragotaland@lansstyrelsen.se

Telefon: 010-224 40 00

Kontakt