Bilagor

Till samrådsmaterialet hör ett antal bilagor. Några av bilagorna är gemensamma för alla vattendistrikt medan andra är utformade utifrån distriktens förhållanden.

Tio bilagor medföljer förvaltningsplanen. De fyra första bilagorna är gemensamma för de fem vattendistrikten. Bilagorna 5-8 finns i en variant för varje distrikt. Klicka på plustecknet och därefter på länken till önskat distrikt. Bilaga 9 gäller de distrikt som gränsar till annat land och bilaga 10 handlar om Torneälvens internationella distrikt.

Till åtgärdsprogrammet finns en bilaga medan föreskrifterna om miljökvalitetsnormer har fyra bilagor uppdelade på två dokument.

Bilagor till förvaltningsplan

I vattenförvaltningsförordningen anges vilka uppgifter som ska finnas med i vattendistriktens förvaltningsplaner. Bilaga 5 tar upp dessa krav med kommentarer och information om var i förvaltningsplanen eller åtgärdsprogrammet de efterfrågade uppgifterna redovisas. Klicka på respektive rubrik för att få upp en pdf-version av bilagan.

Bilaga 5a – Krav enligt vattenförvaltningsordningen Bottenvikens vattendistriktPDF

Bilaga 5b – Krav enligt vattenförvaltningsordningen Bottenhavets vattendistriktPDF

Bilaga 5c – Krav enligt vattenförvaltningsordningen Norra Östersjöns vattendistriktPDF

Bilaga 5d – Krav enligt vattenförvaltningsordningen Södra Östersjöns vattendistriktPDF

Bilaga 5e – Krav enligt vattenförvaltningsordningen Västerhavets vattendistriktPDF


Ett antal vattenförekomster i varje distrikt övervakas för olika parametrar. Data från övervakningen används bland annat till statusklassning. Bilagan visar hur många vattenförekomster som ingår i övervakning. Klicka på respektive rubrik för att få upp en pdf-version av bilagan.

Bilaga 8a – Övervakningsprogram Bottenviken vattendistriktPDF

Bilaga 8b – Övervakningsprogram Bottenhavet vattendistriktPDF

Bilaga 8c – Övervakningsprogram Norra Östersjön vattendistriktPDF

Bilaga 8d – Övervakningsprogram Södra Östersjön vattendistriktPDF

Bilaga 8e – Övervakningsprogram Västerhavets vattendistriktPDF


Tre av vattendistrikten delar gräns och därmed vatten med Norge och ett dessutom med Finland. Avrinningsområden som delas mellan länder ska förvaltas på ett samordnat sätt. Bilagan beskriver dels samarbetet, dels vilka vatten som berörs. Klicka på respektive rubrik för att få upp en pdf-version av bilagan.

Bilaga 9a – Samarbete över gränserna Bottenvikens vattendistriktPDF

Bilaga 9b – Samarbete över gränserna Bottenhavets vattendistriktPDF

Bilaga 9c – Samarbete över gränserna Västerhavets vattendistriktPDF


Förvaltningsplanens bilaga 1-4 i pdf-format

Bilaga till åtgärdsprogram

Bilagor till föreskrift om miljökvalitetsnormer

Bilagor till förslag till miljökvalitetsnormer för vatten som påverkas av vattenkraft

Kontakt