Kontakt

Frågor och svar om vatten med påverkan från vattenkraft

En högaktuell fråga just nu är miljökvalitetsnormer för vatten som påverkas av vattenkraft.
Här hittar du svar på frågor om detta arbete och kopplingen till den nationella planen för omprövning av vattenkraft (NAP).

Vattenmyndigheternas roll är att sätta miljömål och miljökrav för vattnet i form av miljökvalitetsnormer. Detta arbete ska synkroniseras med övriga myndigheters arbete enligt NAP.

Länsstyrelsens roll är att ansvara för miljötillsyn och att delta i prövning av vattenverksamhet. Syftet med länsstyrelsernas tillsyn är att se till att verksamheten uppfyller reglerna i miljöbalken och kraven i EU:s vattendirektiv.

Frågor och svar

Vi sätter miljömål och miljökrav för vattnet i form av miljökvalitetsnormer. Vi tar hänsyn till olika samhällsintressen när vi tittar på vilka ekologiska förbättringar som behövs.

Reglerna kommer från EU och dessa har förts in i svensk lagstiftning som vi följer. Vårt uppdrag är att följa de föreskrifter och vägledningar som finns tillgängliga.

Enligt miljöbalken ska vattenkraften ha moderna miljövillkor. Den nya lagstiftningen ger vattenmyndigheterna en utökad möjlighet att ta hänsyn till vattenkraften som en samhällsviktig verksamhet. Om till exempel Sveriges elsystem riskerar att skadas har vi möjlighet att sänka miljökraven där det är motiverat, dock alltid utifrån regelverket.

Vattenkraften är en samhällsviktig verksamhet. Det moderna samhället kräver energi och i ett fossilfritt samhälle har vattenkraften en viktig roll att spela. Detta avspeglas också i lagstiftningen som vi följer.

Vattenmyndigheternas roll är att följa riksdagens syn på vattenkraften så som den manifesteras i lagar och förordningar.

Storskalig och småskalig vattenkraft har samma typ av miljöpåverkan. Enda skillnaderna är att storskalig vattenkraft ger mer el och har bättre förmåga att reglera vattennivån. Vattenkraften måste miljöanpassa sin verksamhet utan att göra för stor skada på Sveriges elproduktion.

När villkor för undantag uppfylls använder vi den möjligheten. Men trots undantag kommer en miljöanpassning av verksamheten att krävas så långt som det är rimligt.

Den innebär att vattenkraften ska få moderna miljövillkor av mark- och miljödomstolen. Den innebär också att man slår fast en turordning för när olika verksamheter ska prövas under en tjugoårsperiod. Dessutom innebär den att verksamheter som påverkar samma vatten ska prövas samtidigt, för att få optimal effekt av miljöåtgärderna.

Vi sätter krav på vilken miljökvalitet vattnet ska uppnå. Det blir sedan underlag i prövningen. Vi kan också se över våra underlag och bedömningar om ny relevant data kommer fram från verksamhetsutövaren. Översyn kan ske antingen inom ramen för den ordinarie cykeln på sex år eller vid en enskild prövning.

Normerna utgör en viktig grundförutsättning för den nationella prövningsplanen och beskriver den miljökvalitet som ska uppnås vid en viss tidpunkt. Normerna är som huvudregel bindande att följa för myndigheter, kommuner och verksamhetsutövare i enskilda prövningar.

Detta får hanteras i samband med enskilda prövningar. Verksamhetsutövaren behöver redovisa nya underlag som kan styrka att normen är satt på felaktiga grunder. Prövningsmyndigheten begär sedan yttrande från vattenmyndigheten.

Kontakt