/

Samråd rörande ändrad miljökvalitetsnorm för Fyrisån Jumkilsån-Sävjaån

I samband med en tillståndsprövning av Uppsala reningsverk gav regeringen den 11 jun 2024 i uppdrag till Vattenmyndigheten för Norra Östersjöns vattendistrikt att se över statusklassificeringarna, samt vid behov även miljökvalitetsnormer, för berörda vattenförekomster i Fyrisån. Vattenmyndigheten går nu ut på samråd gällande ändring av miljökvalitetsnorm för fosfor (näringsämnen) i en vattenförekomst i Fyrisån.

Då det inte längre finns ett åtgärdsbehov för vattenförekomsten föreslås normen för kvalitetsfaktorerna Näringsämnen och Kiselalger ändras till God status 2027. En normändring behöver beslutas av vattendelegationen i Norra Östersjöns vattendistrikt och föregås av ett samråd. Norra Östersjöns vattendistrikt har beslutat om samråd med start den 24 juni fram till den 16 augusti 2024.

Vattenmyndigheternas syfte är att ha ett helhetsperspektiv liksom ett lokalt perspektiv där vi gemensamt arbetar för att genomföra EU:s vattendirektiv, men med anpassningar till vad som är lämpligast att fokusera på i varje distrikt och ibland på även mindre skala än så.

Dina synpunkter är viktiga. Samrådsunderlag hittar du under relaterad information nedan. Synpunkter på föreslagen miljökvalitetsnorm ska ha kommit in till
Vattenmyndigheten Norra Östersjön senast den 16 augusti, via e-post till:
vattenmyndigheten.vastmanland@lansstyrelsen.se

eller med post till:

Länsstyrelsen i Västmanlands län
Vattenmyndighetens kansli
721 86 VÄSTERÅS

Kontakt