/

Kommunernas vattenarbete 2019

Kommunerna är viktiga när det kommer till att genomföra vattenförvaltning i Sverige. De ansvarar för många frågor med koppling till vattenkvalitet och hållbar vattenanvändning. Däribland dricksvattenförsörjning, miljötillsyn, rening av avloppsvatten, beslut om mark-och vattenanvändning och bebyggelseplanering.

Forsande vatten

Foto: Per Nilsson

Sammanställningen "Kommunernas vattenarbete i Norra Östersjöns vattendistrikt visar resultatet av 60 kommuners rapportering av genomförda åtgärder i Norra Östersjöns vattendistrikt år 2019. Resultatet presenteras i fyra delar med utgångspunkt från kommunernas ansvarsområden:

1) miljötillsyn

2) dricksvattenskydd och vattenuttag

3) fysisk planering

4) dagvatten och vatten-och avloppsvattenplaner.

Bakgrund

Den 28 februari varje år rapporterar alla myndigheter och kommuner, som omfattas av åtgärdsprogrammet, till vattenmyndigheterna vilka åtgärder som har genomförts under föregående kalenderår. Denna rapportering är ett underlag för att bedöma om fastställda kvalitetskrav på vatten (så kallade miljökvalitetsnormer, MKN) uppnås eller inte. Rapporteringen utgör också grunden för vattenmyndigheternas kommande åtgärdsprogram.

Kommunernas vattenarbete

Miljötillsyn - åtgärd 1, 2, 3, 4, och 5c

Tillsyn är väsentligt för att miljökvalitetsnormer för vatten ska kunna följas. Åtgärd 1 är av övergripande karaktär och omfattar kommunal miljötillsyn av all verksamhet som kan påverka vatten. Här är kommunernas behovsutredningar och tillsynsplaner viktiga verktyg för uppföljningen.

Det totala tillsynsbehovet var cirka 11 700 dagar under 2019 och av det genomfördes
ungefär 57 procent.

Kommunerna ska via tillsyn av jordbruksverksamheter och hästgårdar ställa krav som leder till:

 • minskad belastning av näringsämnen till ytvatten
 • minskad halt nitrat i grundvattnet
 • optimerad och minimerad användning av växtskyddsmedel.

Mer än 650 vattenförekomster är påverkade av övergödning i distriktet (enligt ÅP).
81 procent av kommunerna använder miljökvalitetsnormer vid prioritering av tillsyn av
jordbruksverksamheter. Motsvarande siffra nationellt är 71 procent.

 • Anmälningspliktig djurhållning: 77 procent genomfört och 23% ej genomfört.
 • Tillsyn hästgårdar: 55 procent genomfört och 45 procent ej genomfört.
 • Tillsyn av djurhållning och växtodling: 50 procent genomfört och 50 procent ej genomfört.
 • Tillståndspliktig djurhållning: 100 procent genomfört.

Kommunerna ska via tillsyn av avloppsledningsnät och avloppsledningsverk ställa krav som leder till:

 • minskad tillförsel av näringsämnen och andra föroreningar till avloppsledningsnätet
 • minskad belastning av näringsämnen till havet.

Utsläpp av fosfor från avloppsreningsverk behöver minska med 27 ton vilket motsvarar knappt 40 procent av de totala fosforutsläppen via reningsverk.

71 procent av kommunerna använder miljökvalitetsnormer vid prioritering av tillsyn av avlopp (ledningsnät och reningsverk). Motsvarande siffra nationellt är
cirka 65 procent.

 • Avloppsanläggning >2000 pe.: 86% genomfört och 14% ej genomfört
 • Avloppsanläggning >200 pe.: 81% genomfört och 19% ej genomfört
 • Avloppsanläggning 26-200 pe.: 70 procent genomfört och 30% ej genomfört
 • Avloppsledningsnät: 52 procent genomfört och 48% ej genomfört

Kommunerna ska via tillsyn av enskilda avlopp ställa krav på begränsade utsläpp av näringsämnen i övergödda eller känsliga områden. I distriktet behöver cirka 500 vatten behöver åtgärder för att minska fosforbelastningen från små avlopp.

95 procent av kommunerna använder miljökvalitetsnormer vid prioritering av tillsynen av enskilda avlopp. 97 procent av kommunerna tillämpar krav på hög skyddsnivå där det behövs för att nå miljökvalitetsnormer.

 • Små avlopp <26 pe.: 56% genomfört och 42% ej genomfört.

Kommunerna ska bedriva systematisk och regelbunden tillsyn av vattenskyddsområden för att säkerställa dricksvattenförsörjningen. Det innebär exempelvis att se till att skyddsområdets föreskrifter och tillstånd/dispenser följs.
Kommunerna rapporterar att tillsyn av vattenskyddsområden för allmänna vattentäkter uppgår till 27 procent av behovet enligt kommunens behovsutredning. Motsvarande siffra nationellt är 54 procent.

Tillsynen av vattenskyddsområden för enskilda vattentäkter rapporteras vara 100 procent av behovet i distriktet. Motsvarande siffra nationellt är 89 procent. Samtidigt finns en viss osäkerhet kring antalet enskilda vattentäkter.

 • Tillsyn av allmänna vattenskyddsområden: 27% genomfört och 73% ej genomfört
 • Tillsyn av enskilda vattenskyddsområden: 100% genomfört

Dricksvattenskydd och vattenuttag - åtgärd 5a, 5b och 5e

”En revidering av befintliga vattenskyddsområden med föreskrifter pågår”, säger flera av distriktets kommuner.

Kommuner ska säkerställa att vattentäkter är skyddade. Vattenskyddsområde är ett effektivt sätt att skydda dricksvatten från negativ påverkan från markanvändning och verksamheter. Många av de befintliga områdena inrättades för 30-50 år sedan, med dåtidens lagstiftning och kunskap om föroreningar och spridning. Dessa behöver ses över och vid behov revideras. Även nyare områden kan behöva ses över.

31 procent av de allmänna vattentäkterna har idag ett fullgott skydd inrättat med stöd av miljöbalken. 42 procent av vattentäkterna har dock någon form av skydd, men behöver revideras för att säkerställa fullgott skydd. Flera kommuner rapporterar att det pågår ett arbete att revidera skyddsområdena. Bland de enskilda vattentäkterna är 15 procent skyddade, vanligen med stöd av lokala hälsoskyddsföreskrifter.

 • Kommunala vattentäkter och vattenskydd: 31% vattentäkter med fullgott skydd, 27% kommunala vattentäkter utan skydd och 42% med skydd som behöver revideras.
 • Enskilda vattentäkter och vattenskydd: 15% större enskilda vattentäkter med skydd och 85% större enskilda vattentäkter utan skydd.

”En översyn av behov och prioriteringar pågår av befintliga vattentäkter. Även tillstånd för nya vattentäkter alternativt behov av utökat uttag", säger Uppsala kommun.

Kommuner ska säkerställa att det finns tillstånd för vattenuttag för kommunens samtliga vattentäkter. Trycket på vattenresurser ökar idag i samhället. I konkurrensen om rent vatten är det viktigt att dricksvattenproducenterna har tillstånd för sitt uttag. Tillstånd för uttag ökar också möjligheterna att hålla koll på hur mycket vatten som förbrukas. 64 procent av distriktets kommunala vattentäkter har tillstånd för vattenuttag. Motsvarande siffra nationellt är 46 procent.

 • Vattenuttag: 64% har tillstånd för uttag och 36% har inte tillstånd för uttag

Fysisk planering - åtgärd 5d och 6

Kommuner ska säkra för långsiktig dricksvattenförsörjning, genom att arbeta in den regionala vattenförsörjningsplanen i sin översiktsplanering. På så sätt kan viktiga dricksvatten synliggöras och skyddet kan beaktas i bland annat fysisk planering, tillsynsarbete, prövning. Idag finns det regional vattenförsörjningsplan framtagen av Länsstyrelsen i Stockholms län, i samarbete med länens kommuner. I övriga län är arbetet påbörjat i samarbete med kommunerna, men inte klart.

Är vattenförsörjningsplanen inarbetad i översiktsplanen?

 • 5% svarar ja
 • 49% svarar nej
 • 42% saknar regional plan
 • 3% har ej svarat.

Hur används vattenförsörjningsplanen i översikts- och detaljplaneringen?

 • Genom en vattenplan: 2 st
 • Genom en vattenöversikt: 3 st
 • Som en fristående del som ger underlag till kommunens VA-plan: 13 st
 • Som en ingående del av kommunens VA-plan: 2 st
 • Som en fristående del som ger underlag till översiktsplanen: 14 st
 • Som ett tematiskt tillägg till gällande översiktsplan: 0 st

Samhällsplaneringen är ett viktigt verktyg för att säkerställa ett hållbart nyttjande av våra vatten. Genom samhällsplanering kan vi förebygga att vattnets kvalité och kvantitet inte försämras. En viktig del i översiktsplaneringen är att synliggöra vatten som en resurs och MKN för vatten som en planeringsförutsättning. I detaljplaneskedet behöver kommunerna visa att betydande påverkan på vattenförekomster inte sker. 86 procent av kommunerna har tagit hänsyn till miljökvalitetsnormer i översiktsplaneringen.

Kommunernas användning av miljökvalitetsnormen (MKN) i översiktsplanen

 • Miljöbedömning inklusive MKN av översiktsplanen: Ja 86,44%, nej 11,86% och 1,69% har ej svarat.
 • Hänsyn i översiktsplanen till åtgärdsbehovet i VISS: Ja 52,24%, nej 44,07% och 1,69% har ej svarat.
 • Hänsyn till MKN för vatten som finns med i översiktsplanen: Ja 79,66%, nej 16,95% och 3,39% har ej svarat.

Dagvatten samt vatten- och avloppsplaner - åtgärd 7 och 8

Vatten - och avloppsplanering är ett strategiskt och förvaltningsövergripande arbete som omfattar både dricksvatten, spillvatten och dagvatten. Kommunerna kan använda en VA-plan vid prioritering av åtgärder. Dessutom är den ett viktigt underlag för kommunal planläggning, exempelvis i översikts- och detaljplanering. Ungefär 66 procent av befintliga vatten- och avloppsplaner tar hänsyn till miljökvalitetsnormer

Finns VA-plan?

 • 50% svarar ja
 • 16% svarar nej
 • 34% svarar under framtagande

En kommunal dagvattenstrategi skapar förutsättningar för en långsiktigt hållbar dagvattenhantering och en enhetlig hantering av dagvattenfrågorna vid planering, drift och underhåll. Förvaltningsövergripande samverkan för att skapa samsyn kring ansvarsförhållanden och hantering av dagvatten är en viktig del av arbetet.

Ungefär 56 procent av befintliga dagvattenplaner tar hänsyn till miljökvalitetsnormer.

Finns dagvattenplan?

 • 57% svarar ja
 • 24% svarar nej
 • 19% svarar under framtagande

Åtgärd NY - Dioxiner (från miljögifts ÅP)

Har kommunen verkat för att minska utsläppen av dioxiner och dioxinlika föreningar från småskalig förbränning, genom till exempel:

Insatser för att minska dioxinutsläppen. Antal kommuner.

 • Informationsinsatser: 19 st
 • Rådgivning: 21 st
 • Begränsningar för eldning i tätbebyggt område: 40 st
 • Kostnadsfri borttransport av trädgårdsavfall: 1 st
 • Verka för omställning till värmeförsörjning med mindre påverkan: 14 st

Kontakt