/

Ny vattenförekomstindelning i distriktet

Vattendelegationen i Bottenhavets distrikt har beslutat om en ny indelning av vattenförekomster. Indelningen är preliminär och därför möjlig att förändra under hela nuvarande förvaltningscykel.

Den nya indelningen gäller både ytvattenförekomster och grundvattenförekomster och bygger på underlag från SMHI respektive SGU. Tanken är att få en mer formaliserad startpunkt på arbetet som ska leda fram till beslut i december 2027 inför kommande cykel, 2027–2033. Revideringar av vattenförekomstindelningen har skett även i början av föregående cykler, för att fastställas i samband med normsättning i slutet av cykeln. I och med att vattendelegationen beslutat om en ny indelning bekräftar man det arbetssättet

Nu blir det tydligare att det är vattenmyndigheten som står bakom indelningen. Dessutom ökar transparensen och möjligheten för andra aktörer komma med synpunkter. Tidigare blev vattenförekomstindelningen tillgänglig först vid samrådet i slutet av cykeln och då var det oftast för sent att göra stora ändringar.

Ännu har inte alla fem vattendelegationer fattat beslut om den preliminära vattenförekomstindelningen men det väntas ske före årsskiftet.

Här hittar du vattenförekomsterna Länk till annan webbplats.

Kontakt