/

Torka och vattenbrist - Förslag till fortsatt arbete

Om publikationen

Löpnummer:
2022:1
Diarienummer:
537-3829-2022
ISBN/ISSN-nr:
¤
Publiceringsår:
2022
Sidantal:
27
Publikationstyp:
Rapport

Rapporten innehåller förslag på framåtsyftande insatser för att arbetet mot torka och vattenbrist ska kunna utvecklas i Sverige.

Rapporten är en del i vattenmyndigheternas arbete med delförvaltningsplan mot torka och vattenbrist och bygger på samrådssvar, information, erfarenheter, tankar och analyser av möjliga vägar framåt. Innehållet i rapporten kan därför ses som ett samlat önskemål hur myndigheter i Sverige kan stödja länsstyrelser, kommuner och andra aktörer i det kommande arbetet med torka och vattenbrist.

Diskussionsunderlag

Rapporten är tänkt som ett diskussionsunderlag inför arbetet med vattenförvaltningscykel fyra och ska inte ses som ett åtgärdsprogram.

Kontakt

Södra Östersjöns vattendistrikt

Länsstyrelsen Kalmar län
Regeringsgatan 1, 391 86 Kalmar

Telefon: 010-223 80 00