Genomförda åtgärder för att uppnå miljökvalitetsnormer för vatten 2019

Om publikationen

Löpnummer: 2020:1

Diarienummer: 537-25135-2020 (Länsstyrelsen Västra Götaland)

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2020

Sidantal: 105

Publikationstyp: Rapport

Sveriges fem vattendelegationer beslutade i december 2016 om ett åtgärdsprogram för att uppnå miljökvalitetsnormerna för vatten. Programmet innehåller åtgärder som myndigheter och kommuner genomför inom sina respektive ansvarsområden. Varje år rapporterar myndigheter och kommuner vilka åtgärder som genomförts under föregående kalenderår i syfte att säkerställa att miljökvalitetsnormerna för vatten inom myndighetens eller kommunens verksamhetsområde kan följas. I den här rapporten sammanfattas myndigheternas och kommunernas svar.

Individuella svar från myndigheter

Här följer en lista på de myndigheter som skickat in svar till vattenmyndigheten.
Handlingarna omfattas av 9 § första stycket, tredje punkten, lagen om tillgänglighet till digital offentlig service och är undantag från webbplatsens tillgängliga material.

SkogsstyrelsenPDF
Havs- och vattenmyndighetenPDF
LäkemedelsverketPDF
Sveriges geologiska undersökningarPDF
TrafikverketPDF
NaturvårdsverketPDF
Myndigheten för samhällsskydd och beredskapPDF
JordbruksverketPDF
BoverketPDF
KemikalieinspektionenPDF
Försvarsinspektören för hälsa och miljöPDF
EnergimyndighetenPDF

Svar från kommuner och länsstyrelser redovisas samlat i excelfiler.

Sveriges kommunerExcel
Sveriges länsstyrelserExcel

Kontakt