Avgränsningssamråd för miljökonsekvensbeskrivning av Åtgärdsprogram 2021-2027, Norra Östersjön

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer: 537-3894-2020

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2020

Sidantal: 15

Publikationstyp: Samråd

Vattenmyndigheterna har tagit fram ett program med de åtgärder som behövs i syfte att uppnå god status eller potential i alla yt- och grundvattenförekomster.

Åtgärdsprogrammet 2021-2027 riktar sig till myndigheter och kommuner som inom sina respektive ansvarsområden ska genomföra de åtgärder som behövs för att följa miljökvalitetsnormerna för vatten.

En del av arbetet innebär att omfattningen av miljökonsekvensbeskrivningen ska avgränsas så att arbetet kan koncentreras på de miljöfrågor som är mest relevanta.

En myndighet som upprättar en miljökonsekvensbeskrivning för en plan eller ett program ska dessförinnan samråda om avgränsningen av miljökonsekvensbeskrivningen med de länsstyrelser, kommuner och andra myndigheter som berörs.

Samrådstiden sträcker sig från den 26 juni till och med den 21 augusti 2020.

Kontakt