Sammanställning av åtgärdsområden Norra Östersjöns vattendistrikt 2017

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2017

Sidantal: 34

Publikationstyp: Åtgärdsprogram

Omslagsbild på åtgärdsområdesbilaga

I Norra Östersjöns vattendistrikt finns 84 åtgärdsområden som indelats efter vattnets väg i landskapet, så kallade avrinningsområden. Därför kan åtgärdsområdena innefatta flera kommuner och flera län.

För dessa åtgärdsområden har länsstyrelserna och vattenmyndigheten i Norra Östersjöns vattendistrikt sammanställt genomförda, planerade och möjliga åtgärder. Syftet är att redovisa förslag på fysiska åtgärder vilka bedöms vara nödvändiga för att miljökvalitetsnormerna för vatten ska kunna följas utifrån ett avrinningsområdesperspektiv. De visar också hur de lokala åtgärderna återkopplar till beslut på nationell nivå.

Vilken information finns i sammanställningarna?

För att motivera åtgärderna visas information om status (ekologisk-, kemisk-, kvantitativ status), miljökvalitetsnormer, påverkan, miljöproblem samt förbättringsbehov. Dokumenten utgör underlag till åtgärdsprogrammet för Norra Östersjöns vattendistrikt och baserar sig på utdrag ur VISS (Vatteninformationssystem Sverige) och de analyser som genomförts av vattendistriktets länsstyrelser och Vattenmyndigheten.

En del mindre åtgärdsområden slagits ihop för att minska ner antalet dokument. Det innebär att vissa bilagor behandlar flera områden. Nyköpings åtgärdsområde är tvärtom mycket stort och har därför delats upp flera olika bilagor. Totalt rör det sig om 50 dokument.

Kontakt