Förvaltningsplan 2016-2021 Norra Östersjöns vattendistrikt

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer: 537-6048-16

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2016

Sidantal: 39

Publikationstyp: Förvaltningsplan

Den 16 december 2016 fastställde Vattenmyndigheten för Norra Östersjöns vattendistrikt förvaltningsplan med åtgärdsprogram samt miljökvalitetsnormer för distriktets vattenförekomster för perioden 2016–2021.

Förvaltningsplanen är uppdelad i fem delar och ett antal bilagor. Tanken är att du som läsare smidigt ska kunna hitta den del, eller det avsnitt i en viss del, du är intresserad av. Miljökvalitetsnormer (MKN) finns i en särskild föreskrift. Denna publikation sammanfattar och inleder hela förvaltningsplanen. Här beskrivs ansvar, uppdrag och roller på olika nivåer i vattenförvaltningsarbetet, tillsammans med en bakgrund till varför arbetet är så viktigt. Här finns också en sammanfattning av åtgärdsprogrammet.

Norra Östersjöns vattendistrikt 84 åtgärdsområden


Kontakt