/

Förvaltningsplan 2016–2021 för Södra Östersjöns vattendistrikt

Om publikationen

Löpnummer:
Inget värde angivet
Diarienummer:
537-9357-16
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
2016
Sidantal:
35
Publikationstyp:
Förvaltningsplan

Syftet med förvaltningsplanen är dels att sammanfatta arbetet som har bedrivits inom den första vattenförvaltningscykeln vad avser statusklassificering av yt- och grundvatten samt framtagande av miljökvalitetsnormer, dels att presentera det åtgärdsprogram som ska genomföras för att förbättra de vatten som inte når uppsatta mål.

Kontakt