Förvaltningsplan 2016–2021 för Södra Östersjöns vattendistrikt

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer: 537-9357-16

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2016

Sidantal: 35

Publikationstyp: Förvaltningsplan

Syftet med förvaltningsplanen är dels att sammanfatta arbetet som har bedrivits inom den första vattenförvaltningscykeln vad avser statusklassificering av yt- och grundvatten samt framtagande av miljökvalitetsnormer, dels att presentera det åtgärdsprogram som ska genomföras för att förbättra de vatten som inte når uppsatta mål.

Kontakt